Tukala under den nya programperioden – ge förslag till nya utvecklingsområden!

Innovationsprogram för fiskerinäringen har finansierats med medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020. Tukala är fiskets innovationsprogram. Mera om Tukala (på finska) i länken https://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala/ . Aktörer i partnerskapsprogrammet mellan forskning och fiskare (Tukala) är Naturresursinstitutet (Luke), Jyväskylä universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och från näringens sida Finlands Yrkesfiskarförbund. […]

Tidsbundet ansökningsförfarande för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst inleds

Genom beslut 6.9.2022 inleder jord- och skogsbruksministeriet en åtgärd för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst (artikel 40.1.h). Principerna för ersättning för skador som orsakats av säl och skarv beskrivs i kapitel 4.5 i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020. Ansökan om ersättning gäller den kalkylerade ersättningen för […]

Kalatalouden Innovaatiopäivät 2022 – ilmoittautuminen on auki!

Vuoden innostavin tapahtuma on taas täällä. Ensimmäiset Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestettiin vuonna 2017, kun innovaatio-ohjelmat oli käynnistetty. Nyt ohjelmakausi on lopuillaan, joten on aika kuulla, mitä vuosien aikana on saatu aikaan. Ohjelmassa muun muassa: Seafood Innovations 2022 -kilpailun voittajan julkistaminenInnovaatio-ohjelmien esityksetPaneelikeskustelussa eri puolueiden edustajatMinimessut Sekä vuoden puhujavieras: Jukka JalonenSuomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja”Miten kootaan menestyvä tiimi ja saadaan […]

Euroopan komissio hyväksyi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uusi ohjelmakausi käynnistyy syyskuussa komission hyväksyttyä 3.8.2022 Suomen ohjelman vuosille 2021–2027. Ohjelman julkinen rahoitus on noin 140 milj. euroa kattaen koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan. Ohjelmasta tuetaan kalatalouden elinkeinojen eli kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämis- ja investointihankkeita sekä kalatalouden ympäristötoimia. Rahoitusta suunnataan myös kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan […]

Seafood Innovations 2022 -innovaatiokilpailu etsii kala-alan kumouksellisinta innovaatiota

Seafood Innovations 2022 on kaikille avoin kilpailu, jossa etsitään kalan käyttöä tai tarjontaa edistäviä innovaatiota. Kilpailu on osa Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa ja sen idea on peräisin edistämisohjelman puitteissa toimivalta Kalakumousverkostolta. Kilpailun toteuttaa Pro Kala ry. Innovaatioita arvioivat asiantuntija- ja arviointiraadit, joiden puheenjohtaja on Voiko tätä syödä? -ohjelmastakin tuttu Nordic Food Tech Venture Capital -ruokateknologiarahaston perustajiin […]

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en delvis nedmontering av det aktörsspecifika kvotsystemet

I JSM:s proposition föreslås det att lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik ändras. Det föreslås att det system med aktörsspecifika fiskekvoter som infördes genom lagen vid ingången av 2017 preciseras så att de överlåtbara nyttjanderätterna gäller tills vidare och så att man endast av vägande skäl kunde föreskriva om giltighetens avslutningsdatum […]

Uppköpsanmälningarna gäller alla fiskarter i fortsättningen

Om du köper i havsområdet fångad fisk vid den första försäljningen (= första gången fisken säljs efter att den fångats) så gäller detta brev dig. Den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser om förstahandsuppköpsanmälningar av fiskpartier som fångats i havsområdet gäller alla fiskarter. Bestämmelser om detta finns i artikel 59 och 62–67 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. […]

Ansökan till Strömmingsmarknaden inleds just nu!

Det årliga evenemanget Strömmingsmarknaden i Helsingfors öppnar åter på Salutorget i Helsingfors den första söndagen i oktober. Strömmingsmarknaden 2022 håller öppet från söndag till lördag 2.–8.10. Försäljningstiden från söndag till fredag är kl. 9–19 och på lördag kl. 9–16. Anteckna datumen i din kalender redan nu! Viktiga datum år 2022: 1.6.Ansökan till Strömmingsmarknaden inleds. 1.8.Sista […]