Sverige: SFPO värnar fisken och fisket – avsätter 100 000 kr till skarvjakt

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg verksamma inom det demersala fisket. Medlemmarna bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 26.9. Tilannekuvan päivitys Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kalatalouteen (MMM, Teams) 28.–30.9. Liiton toimisto suljettu 29.–30.9. Avoin työpaja uuden EMKVR-kauden innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta, MMM, katso lähemmin https://merijakalatalous.fi/avoin-tyopaja-uuden-emkvr-kauden-innovaatio-ohjelmista-ja-kansallisesta-verkostosta-29-30-9-2022/ (JA) 30.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen (kirjallinen), Asia: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (kalatalous) 2.–8.10. […]

Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle – myös kalastuslain muutos

Valtioneuvosto on tänään antanut esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista eduskunnalle. Saaliskalojen lopettamisesta uudet määräykset Esityksen yhteydessä muutettaisiin myös kalastuslakia, johon lisätään säännökset saaliiksi otettujen ja syöttinä käytettävien kalojen ja rapujen lopettamisesta.  Ehdotukset: 58 § Kalojen vapauttaminen Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen […]

Aranda lättar ankar – Naturresursinstitutets forskare på väg mot Östersjön

Aranda redo att åka till Östersjön. Bild: Jukka Pönni / Luke. Den 20 september 2022 åker forskare från Naturresursinstitutet ut på den årliga forskningsresan på Östersjön där de samlar data om strömmings- och vassbuksbeståndens status i finska vatten. I år fokuserar forskningsresan särskilt på den ökande avmagringen hos strömming som iakttagits de senaste åren och […]

Maa- ja metsätalousvaliokunta korostaa yhteistyön merkitystä saimaannorpan suojelutyössä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella (KAA 8/2019​) on valmistunut. Valiokunta toteaa, että tällä hetkellä saimaannorpan suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset riittävät, eikä lisärajoituksille ole lainsäädännössä tarvetta. Mietintöön sisältyy vastalause. Norppakanta on vahvistunut ennakoitua nopeammin viimeisen viiden vuoden aikana. Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen kalastusta norpan suojelemiseksi on rajoitettu sekä lainsäädännöllä että yhteistyötoimin […]

Kaivostoiminta matalilla merialueilla vaarantaa kestävyystavoitteet ja luo suuren ympäristöriskin

Merellistä kaivosteollisuutta on ehdotettu kestäväksi vaihtoehdoksi, jonka ympäristövaikutukset ja louhinnan kustannukset jäisivät perinteistä kaivostoimintaa pienemmiksi. Tuoreen Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kaivostoiminta matalilla merialueilla – kuten Itämerellä – on ristiriidassa kansainvälisten suojelu- ja kestävyystavoitteiden kanssa, ja tuo mukanaan suuret ympäristöriskit. Tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkijatohtori Laura Kaikkonen työskentelee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa. Tutkimuksen toinen tekijä on Suomen […]

Kasta inte bort

All strömming, vassbuk och torsk som fångas vid kommersiellt fiske ska landas. Fångs får inte kastas bort till havs med hot om en påföljdsavgift på minst 2 000 euro. Varför det? Globalt beräknas flera miljoner ton av fångster från det kommersiella fisket årligen kastas överbord. Det är ett stort slöseri med naturresurser och ett hot […]

Tukala under den nya programperioden – ge förslag till nya utvecklingsområden!

Innovationsprogram för fiskerinäringen har finansierats med medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020. Tukala är fiskets innovationsprogram. Mera om Tukala (på finska) i länken https://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala/ . Aktörer i partnerskapsprogrammet mellan forskning och fiskare (Tukala) är Naturresursinstitutet (Luke), Jyväskylä universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och från näringens sida Finlands Yrkesfiskarförbund. […]

Kalavaroista tarvitaan tarkempaa tietoa – kalastuslakia esitetään muutettavaksi

Kalastuksen säätelyssä ja kalakantojen hoidossa tarvitaan tarkkaa tietoa etenkin uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista. Tätä tietoa ei tällä hetkellä saada riittävästi. Kalastuslakia esitetään muutettavaksi siten, että vapaa-ajankalastajille tulisi saaliin ilmoitusvelvollisuus tiettyjen harvoin saaliiksi saatujen lajien osalta. Lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta lain muuttamiseksi voi antaa 14.10.2022 saakka. Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon […]