Fångsten i det kommersiella havsfisket uppgick till 90 miljoner kilo 2023. Detta var tre miljoner kilo mer än föregående år. Fångsten bestod i huvudsak av trålfiskad strömming från havsområdet, vars fångstmängder var desamma som året innan. Tack vare de goda producentpriserna för strömming och vassbuk ökade fångstens värde med hela 33 procent jämfört med år 2022. Kustfiskarnas fångster av lax och sik var små, men bland annat siklöja, abborre och nors gav bättre fångster än normalt i fjol. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten.

Enligt Naturresursinstitutets statistik uppgick strömmingsfångsten i fjol till 69 miljoner kilo och vassbuksfångsten till 15 miljoner kilo, vilket i bägge dessa fall var drygt en miljon kilo mer än året innan. Tack vare uppgången i producentpriserna ökade fångstens värde till 37,6 miljoner euro. Den ekonomiskt viktigaste och näst viktigaste arten var strömming respektive vassbuk, efterföljda av abborre, sik, gös, siklöja och lax.

Rekordbra fångst av siklöja

En femtedel av strömmingsfångsten och över hälften av vassbuksfångsten landades i Estland eller Sverige. Över tio miljoner kilo av fisk landades i fiskehamnarna i Nystad, Kasnäs på Kimitoön, Paldiski i Estland och Tuomarainen i Tövsala. En femtedel av strömmingsfångsten landad i Finland användes direkt för livsmedel, en dryg tredjedel användes för fiskmjöl för matfiskuppfödning, 11 procent användes som foder för pälsdjur och resten exporterades. Största delen (80 %) av vassbuksfångsten landad i Finland användes också för framställning av fiskmjöl.

– Fångstmängden för siklöja slog ifjol ett nytt rekord på över en halv miljon kilo. Den drogs upp nästan helt i Bottenhavet, där den var den ekonomiskt mest värdefulla fångstarten, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti.

Nors gav bättre fångst än normalt i Bottenhavet. Fångsterna av abborre, braxen och mört var också större än medelfångsten sedan millennieskiftet. Trenden kring minskande gösfångster som pågått i över tio år bröts, och gädda gav medelmåttig fångst. Fångsterna av sik, lake och röding var mindre än genomsnittet.

Kvoter och begränsningar för hållbart fiske

För att trygga ett hållbart fiske regleras fisket av kommersiellt viktiga arter genom fångstkvoter och begränsningar av fisket under vissa tider och i vissa områden. I fjol utnyttjades cirka 72 procent av strömmingskvoten för Bottniska viken, och kvoten för Finska viken-Egentliga Östersjön utnyttjades helt. Även vassbukskvoten fylldes helt. Av laxkvoten utnyttjades något mindre än hälften, eller 16 500 laxar. Torskfångsten på 26 000 kilo fyllde drygt hälften av kvoten.

Utöver fångstkvoterna påverkades fångstvolymerna av fiskbeståndens tillstånd, bränslekostnaderna, efterfrågan på fisk, störningar från sälar och skarvar samt fiskeansträngning. Sedan millennieskiftet har antalet redskapsdagar, som beaktar antalet fångstdagar respektive fiskeredskap, minskat till nästan hälften i ryssje- och trålfiske, till en tredjedel i nätfiske, och till en åttondel för fiske med rev.

Mer detaljer om bilden finns också tillgängliga som ett infogram.

Mer detaljer om bilden finns också tillgängliga som ett infogram.

Goda producentpriser för strömming och vassbuk

– År 2023 betingade strömming och vassbuk som landats i Finland 0,30 €/kg, vilket var 30 procent mer än år 2022. Genom att strömming och vassbuk är de viktigaste fångstarterna inom det kommersiella fisket resulterade de bättre producentpriserna i en markant uppgång i värdet för hela den kommersiella fångsten i havet, säger överaktuarie Miikka Husa.

Till prisuppgången bidrog stor efterfrågan på fiskmjöl och fiskolja i kombination med ett litet utbud av råvara på marknaden. Fiskekvoterna i Östersjön var mindre, och fiskeförbuden i Sydamerika till följd av El Niño avspeglas globalt på priserna på råvaran för fiskmjöl och fiskolja.

Producentpriserna på livsmedelsströmming och industriströmming var 0,43 €/kg respektive 0,27 €/kg. Prisuppgången för rensad lax fortsatte också och landade på 10,32 €/kg, vilket var 12 procent mer än år 2022. Däremot sjönk producentpriset på rensad sik med 4 procent till 5,54 €/kg.

Statistiken över producentpriserna för fisk förnyades i samband med det senaste offentliggörandet, så att priserna för användning som livsmedel och inom industrin redovisas separat också för andra arter än strömming. Fisk som används som livsmedel har betydligt högre priser än industrifisk, och därför har förhållandet mellan användningsformer en stor inverkan på producentpriserna i statistiken för sådana arter av vilka en del av fångsten används inom industrin. Utöver strömming och vassbuk går en del av fångsterna av bland annat siklöja, karpfiskar och abborre till industriell användning. År 2023 steg producentpriserna för siklöja, gädda, braxen och mört som används som livsmedel, medan priserna för abborre, gös och lake sjönk.

Mer detaljer om bilden finns också tillgängliga som ett infogram.

Källa: Naturresursinstitutet 23.5.2024