Konsumenterna är oroliga för klimatet och miljön. I media pratas det ständigt om hur man kan minska sitt koldioxidavtryck. För många är ett konkret sätt att observera sina konsumtionsvanor att framför allt granska vad matinköpskassen innehåller. Inhemsk naturfisk är ett av de bästa alternativen för en miljömedveten måltid.

Klimatpåverkan

I klimatguiden.fi som upprätthålls av Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral och Centrumet för urbana och regionala studier vid Aalto-universitetet finns en lista på hur olika födoämnen/livsmedel påverkar klimatet. Som mätenhet används global warming potential eller GWP koldioxidekvivalenter per kilo produkt (kg CO2-ekv./kg). I den här mätningen placerar sig filé av naturfisk mellan 0,8-3,6 i klimatpåverkan då t.ex. motsvarande värde för nötkött är 14-42. Klimatpåverkan för odlad fisk är också betydligt mindre än för kött.

Eutrofiering

Du har säkert hört om Östersjöns eutrofiering. Eutrofiering beror på de näringsämnen som finns i havet så som fosfor och det gör att t.ex. vattnet blir grumligare och att förekomsten av blågröna alger ökar. De näringsämnen som tillförs havet kommer t.ex. från städernas avloppsvatten, genom avrinnande regnvatten från skogar och åkrar. Likadan eutrofiering sker också i insjöarna.

Fisket har stor påverkan på vattendragens tillstånd. Med fiskefångsterna tas det upp årligen en enorm mängd av dessa näringsämnen. Fosfor förorsakar eutrofiering i havet, men för människan är fosfor ett nödvändigt grundämne. Enligt Naturresursinstitutet tar det kommersiella fisket upp årligen över 500 ton fosfor ur havet. Mängden är anmärkningsvärd: Enligt miljöcentralen har det mellan åren 2008-2014 i medeltal tillförs havet 3900 ton fosfor årligen. Genom att äta fisk och genom att upprätthålla efterfrågan på fisk kan man delta i reningen av Östersjön.

Spökgarn

De s.k. spökgarnen är en del av havens plastavfallsbelastning. Med spökgarn avses fiskeredskap, som av en eller annan orsak blivit kvar i vattnet. I Finland har spökgarnssituationen utretts inom Kapyysi-projektet, vars slutrapport blev klar i april. Projektet klargjorde att i Finland är spökgarn som kan härledas till yrkesfiske väldigt sällsynta. Fiskehamnarnas avfallshantering utvecklas kontinuerligt så att de redskap som tas ur bruk kan återvinnas bättre än tidigare.

Certifiering

MSC, Marine Stewardship Council, är en oberoende och ideell organisation som har ett certifierings- och miljöprogram för naturfisk. MSC- certifikatet kan liknas vid ett miljömärke för fisk. Certifikatet garanterar att fisket är ansvarsfullt och ekologiskt hållbart. För att få MSC-certifiering måste fisket vara på en sådan nivå att det är hållbart för fiskbestånden och det utförs på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

I Finland fick trål- och ryssjefisket efter strömming och vassbuk MSC-certifiering år 2018. Certifikatet administreras av FYFF. De fiskare som fiskar strömming och vassbuk och hör till Finlands Yrkesfiskarförbund, kan sälja sina fångster som MSC-certifierade.

MSC Kalastajat Toivoset

MSC Kalastajat Salonen
MSC Kalastajat Ronnberg