År 2020 var ett exceptionellt år även inom fiskerinäringen, då coronapandemin orsakade marknadsstörningar för fiskhandeln och restaurangerna var stängda under en del av året. Intäkterna inom fiskenäringarna sjönk 2020 till sin lägsta nivå på nästan tio år. Fiskeriföretagens intäkter uppgick till totalt 845 miljoner euro, och sektorn genererade 2 517 årsverken. Med ett nettoresultat om 7,4 miljoner euro var partihandeln med fisk den mest lönsamma sektorn inom fiskerinäringen.

År 2020 sysselsatte fiskerinäringen 1 860 företag. Uppgifterna omfattar företag inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling, partihandel och minuthandel. Uppgifterna om fiske i insjöarna omfattar endast de kommersiella fiskare som hör till grupp 1. Av företagen inom fiskerinäringen var cirka 70 procent fiskeföretag, och merparten av dessa var kustfiskeföretag med liten omsättning.

Huvudparten av intäkterna inom fiskerinäringen härrörde från fiskförädlingen och partihandeln med fisk. De totala intäkterna inom fiskerinäringen uppgick till 845 miljoner euro. Intäkterna inom fiskerinäringarna var mestadels lägre än år 2019; särskilt inom parti- och minuthandeln sjönk intäkterna kraftigt, med ungefär en fjärdedel. Fiskeintäkterna på omkring 48 miljoner euro innebar också en nedgång jämfört med år 2019. Insjöfiskets andel av intäkterna var störst, cirka 13 miljoner euro. Vattenbrukets intäkter var nästan oförändrade, men förädlingsvärdet minskade klart.

Nettoresultatet för fisket i havet var 5,4 miljoner euro, men det bästa nettoresultatet tillskrevs fiskpartihandeln (7,4 miljoner euro). Nettoresultatet för fiskeföretagen i insjöarna uppgick till 1,4 miljoner euro. Fiskförädlingens nettoresultat på knappt två miljoner euro stannade klart under de föregående årens nivå. Minuthandelns nettoresultat stannade på 0,3 miljoner euro, och vattenbruksföretagen redovisade en förlust på 10,6 miljoner euro.

Fiskerinäringen genererade ett förädlingsvärde på 134 miljoner euro samt 2 517 årsverken. Sett till intäkterna var fiskförädlingen den största sektorn. Förädlingsföretagen hade också flest anställda. Inom fiskförädlingen och havsfisket var förädlingsvärdet på samma nivå som året innan. Inom vattenbruk, parti- och minuthandeln sjönk förädlingsvärdet klart jämfört med år 2019.

Bilda 1. Yrkesmässiga havsfiskets lönsamhet (skärmbild, källa stat.luke.fi)

Bild 2. Yrkesmässiga insjöfiskets lönsamhet (skärmbild, källa stat.luke.fi)

Uppgifterna finns i Ekonomidoktorn och på stat.luke.fi

Naturresursinstitutet publicerar ekonomiska nyckeltal om fiskeriföretagen i sin statistikdatabas och via Ekonomidoktorn. Dessa innehåller de ekonomiska nyckeltalen för 2008–2020 på finska, svenska och engelska. Nyckeltalen presenteras för förädling och fiskhandel enligt företagets storlekskategori, för vattenbruk enligt produktionsinriktning och för fiske enligt typ av fiske. Uppgifterna om kustfisket kan också avgränsas efter omsättningsklass.

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/
https://www.luke.fi/sv/statistik/fiskerinaringens-lonsamhet

Källa: Naturresursinstitutet 15.6.2022