Enligt preliminära uppgifter 2019 uppgick den totala fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet till 136 miljoner kilo. Detta var 12 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten. För många arter ökade deras fångst jämfört med året innan, men blev ändå mindre än genomsnittet på 2000-talet.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppskattning uppgick strömmingsfångsten i fjol till 113 miljoner kilo, vilket var 13 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten av vassbuk  låg på samma nivå som året innan, 16 miljoner kilo. En tredjedel av strömmingsfångsten och två tredjedelar av vassbukfångsten landades utanför Finland, nämligen i estniska, danska och svenska hamnar.

Fångsten påverkas av fiskekvoterna

Strömming och vassbuk som främst fiskats med trål på öppet hav stod för 95 procent av fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet. Merparten av strömmingen fiskades i Bottenhavet, vassbuken i Skärgårdshavet.

Fångstvolymerna för strömming, vassbuk, torsk och lax regleras internationellt genom fångstkvoter som fastställs årligen.

– De senaste två åren har strömmingskvoten minskat för Bottenhavet, Finska viken och Östersjöns huvudbassäng. Det avspeglas som minskad strömmingsfångst. Strömmingskvoten förblev dock delvis outnyttjad, medan vassbukskvoten utnyttjades till fullo. Även torsk- och laxfångsterna var mindre än kvoterna, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti på Naturresursinstitutet.

Den bottennoterade fångsten från kustfisket ökar en aning

Merparten av de kommersiella fiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet. Den statistikförda fångsten från kustfisket var minst under 2017 och 2018, om fångsten av nors inte beaktas. År 2019 ökade fångsten av lax, sik, abborre, siklöja, braxen och mört en aning.  Trots detta var det endast fångsten av mört som var större än genomsnittet på 2000-talet. Fångsterna av nors har ökat betydligt under de senaste två åren. År 2019 utgjorde de ungefär hälften av fångsten från kustfisket. De minskade fångsterna av andra arter har påverkats av bland annat att fisket har minskat. Sedan början av 2000-talet har antalet aktiva fiskare minskat från över 2 100 till mindre än hälften.  

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets preliminära uppgifter om fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet. De preliminära uppgifterna om fångsten av strömming, vassbuk och torsk är mycket tillförlitliga. Däremot kan fångstvolymerna för de övriga arterna preciseras något i den slutliga statistiken som blir klar i maj. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fartygets storlek göras antingen inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 i den påföljande månaden. Större fartyg har satellitföljare som övervakar var fartygen rör sig.

– Nu finns uppgifterna om fångsterna 2000–2018 i Naturresursinstitutets statistikdatabas även per landskap. Särskilt Åland har frågat efter uppgifter per landskap, säger överaktuarie Mika Rahikainen på Naturresursinstitutet.

Källa: Naturresursinstitutet 30.1.2020