De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts.  Företagen kan få 3 000 – 10 000 euro i understöd. Stöd kan sökas av de företag inom fisket, vattenbruket, fiskförädlingen och fiskhandeln som fått ekonomiska problem till följd av epidemin. Stöd får beviljas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, till exempel löne- och hyreskostnader.  

Statsrådet antog den 14 maj en förordning som innehåller bestämmelser om beviljande av ett temporärt krisstöd för fiskerinäringen. Ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för att utveckla fiskerinäringen beviljades i statens andra tilläggsbudget. Ansökan om stöd, som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland, inleds måndagen den 18 maj.

Stöd kan sökas av fiskeriföretag vars ekonomiska läge har försämrats på grund av coronavirusepidemin. Stödet får användas för kostnader, såsom löne- och hyreskostnader, som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta. Privatföretagarens utkomstförutsättningar kan ligga som grund för beviljande av stöd om företagaren inte har tillfälligt ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning för företagare. Stöd kan beviljas bara för företag som haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen. NTM-centralerna beslutar om stöden från fall till fall.

Stödet som varierar mellan 3 000 och 10 000 euro kan täcka högst 80 procent av företagets beräknade nödvändiga ekonomiska stödbehov. Stödsystemet är temporärt och gäller fram till utgången av 2020. Stöd kan beviljas alla fiskeriföretag från näringsidkare till storföretag.

Det företagsspecifika maximala stödet sänktes från 120 000 euro till 10 000 euro eftersom regeringen just nu bereder ett kostnadsstöd till företag som täcker olika branscher. De maximala stöden till jordbruket och fiskerinäringen har således harmoniserats med de övriga direkta stöd som arbets- och näringsministeriet beviljar. I och med det stöd som nu godkänts kommer fiskeriföretagen att omfattas av systemet med krisstöd eftersom de inte tidigare har hört till några stödsystem. De maximala stöden till fiskeriföretag justeras i enlighet med regeringens kommande riktlinjer för företagsstöd.

Anvisningar och blanketter för ansökan om stöd finns här.

Källa: Havs- och fiskeri 15.5.2020