Riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkände i går sitt betänkande om lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Enligt betänkandet förordar utskottet införandet av ett system med överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter för havsområdet i det finländska fastlandet. 

Skede 1:

Förhandsanmälningsförfarande börjar omedelbart för strömming och vassbuk

Nästa vecka (21 – 25.11) kommer företag och yrkesutövare som under åren 2011 – 2015 och år 2016 bedrivit kommersiellt fiske efter strömming eller vassbuk och som kan få överlåtbara nyttjanderätter att få ett brev av jord- och skogsbruksministeriet. I brevet ingår en förhandsanmälningsblankett och en sammanställning av trål- och ryssjefångsterna av strömming och vassbuk under åren 2011 – 2015 eller år 2016, dvs. en fångsthistorik. Fångsthistoriken bygger på fångstuppgifterna i fiskerihushållningens centralregister som sågs över och korrigerades hösten 2016.

Ansökan om nyttjanderätter som gäller laxfiske inleds i januari 2017. Om detta informeras separat.

Agera snabbt

Det är ytterst viktigt att de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelas så snabbt som möjligt för att alla fiskare som vill fiska efter strömming och vassbuk kan inleda verksamheten enligt det nya systemet så tidigt som möjligt i början av år 2017. Därför ska brevmottagarna omedelbart ta del av informationen och anvisningarna i brevet och sända förhandsanmälningsblanketten till jord- och skogsbruksministeriet så fort som möjligt, helst via e-post till kirjaamo@mmm.fi.

Tidsfristen för att lämna in blanketten löper ut den 9 december 2016, men i händelse av eventuella oklarheter och för att snabba upp behandlingen ber ministeriet att blanketten sänds till ministeriet genast då den fyllts i och helst senast den 1 december 2016.

 

Skede 2:

Uppgifterna skall bekräftas

De som lämnar in blanketten ska vara beredda att under ansökningstiden 12 – 28 december 2016 bekräfta de uppgifter de gett i samband med förhandsanmälan (OBS! Tiden för ansökan ändrats).
 
JSM:s beslut om nyttjanderätter  
 
Jord- och skogsbruksministeriet tar beslut om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk utifrån de fastställda förhandsanmälningarna. Information om besluten sänds till sökandena per e-post och brev. Därför är det mycket viktigt att sökandena ger sina e-postadresser, särskilt i de fall där sökanden utan dröjsmål vill ta del av beslutet.

 

Skede 3:

Ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter till NMT-centralen

Postförsändelserna som innehåller beslutet om nyttjanderätterna åtföljs av en ansökningsblankett som sökanden använder för att ansöka om aktörsspecifika fiskekvoter för 2017 hos närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökningarna kan också sändas per e-post så att besluten vid behov kan tas innan trålfisket inleds vid årsskiftet. Närmare ansökningsanvisningar finns med i postförsändelsen med beslutet om överlåtbara nyttjanderätter

 

Mer information ges av

Jord- och skogsbruksministeriet

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf

Vd Kim Jordas, tfn 0400-720 690 eller e-post kim.jordas@sakl.fi

Regionala rådgivningsorganisationer

Ta kontakt med de regionala fiskerirådgivarna

 

Bakgrundsinfo

Systemet siktar till att flytta över ansvaret och möjligheterna att planera nyttjandet av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax från staten till kommersiella fiskare. Målet är att förbättra företagens och yrkesutövarnas förmåga att planera och optimera det egna fisket efter efterfrågan på marknaden och på detta sätt förbättra fiskets lönsamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar de överlåtbara nyttjanderätterna mellan kommersiella fiskare som äger havsfiskefartyg i regel utifrån fångsthistoriken 2011–2015. En överlåtbar nyttjanderätt visar hur stor promilleandel innehavaren av nyttjanderätten är tillåten att använda av Finlands årliga fiskekvot. I fortsättningen kan överlåtbara nyttjanderätter överföras till en annan kommersiell fiskare som uppfyller kriterierna genom t.ex. försäljning. På basis av de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelar närings-, trafik- och miljöcentralen aktörsspecifika årliga fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax. De aktörsspecifika fiskekvoterna är från och med ingången av år 2017 en förutsättning för bedrivandet av kommersiellt fiske. Det är framöver förbjudet att fiska strömming och vassbuk med trål och över två tusen kg strömming med ryssja per år samt att fiska lax utan en aktörsspecifik fiskekvot. För fiske efter strömming och vassbuk med nät behövs inte nyttjanderätter eller aktörsspecifika fiskekvoter.

Att lämna in blanketten är en förutsättning för att ett företag eller en yrkesutövare i fortsättningen kan bedriva kommersiellt fiske efter strömming eller vassbuk eller lax. Endast ett ytterst småskaligt kommersiellt fiske efter strömming och vassbuk är möjligt utan aktörsspecifika fiskekvoter som tilldelas utifrån de överlåtbara nyttjanderätterna. Även de kommersiella fiskare som inte längre fiskar, men som har fångsthistorik kan ansöka om överlåtbara nyttjanderätter och t.ex. sälja dem senare om de så vill. En person eller ett företag med fångsthistorik kan genom ett separat dokument också meddela att nyttjanderätterna överförs till en kommersiell fiskare som kan lägga till dem i sin ansökan. Man kan göra så även om personen eller företaget som överför sin fångsthistorik inte mera är en kommersiell fiskare eller inte skulle äga ett registrerat fiskefartyg.

Källa: JSM info 17.11.2016