Jord- och skogsbruksministeriet har 17.10.2012 utfärdat en förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012. Förordningen ändrar förordningarna 1379/2011 och 517/2012.

Östra torskbeståndets kvot (ICES delområde 25-32):

Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 920 ton.

Den sammanlagda torskfångsten med trålredskap för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 450 ton.

Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59 30´ N vara sammanlagt högst 12 ton och söder om breddgraden 59 30´N sammanlagt högst 25 ton.

Förordningen träder i kraft 18.10.2012.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

tel. 0400-720690

sakl@sakl.fi