Jord – och skogsbruksministeriet har tillsammans med kustens ELY-centraler utvecklat ett elektroniskt rapporteringssystem för Finska under 10meters fiskefartyg som är registrerade i fiskefartygsregistret. Den 15 Juni 2013 inleds första fasen genom möjliggörande av elektronisk rapportering av 48h-laxfiskefångsterna.

Användarrättigheterna för elektroniska rapporteringssystemet gällande laxfångsterna har skapats för alla yrkesfiskare samt företag, som rapporterat laxfångster med i Finland registrerade under 10meters fiskefartyg under åren 2011-2012. Elektroniska servicen är uppbyggt så att den fungerar med senaste versionerna av de vanligaste webbläsare, som. t.ex. InternetExplorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, osv.

Användarna kan logga in i systemet på adressen  https://fangstanmalan.mmm.fi med sina personliga nätbankskoder, skilda användarnamn behövs inte. Även mobil-certifikat kan användas, om användaren har införskaffat det. Vid inloggningen ber systemet användaren att identifiera sig. Identifieringen sker via statens VETUMA- system, där användarens befintliga nätbanksystems identifieringsservice används. Användaren väljer sin egen nätbank för identifiering. Då identifieringen är genomförd loggas användaren automatiskt in i systemet.

Ministeriet rekommenderar användning av det elektroniska systemet, iom. att det gör uppföljningen av informationen gällande fångster och kvotsituationen snabbare.

Rapporteringen av fångster i elektronisk form är frivilligt och inga krav finns i detta skede.

Under slutet av året skall även elektronisk rapportering av övriga fångster gällande under 10-meters fartyg möjliggöras. Noggrannare information om datum för ibruktagande samt övriga tekniska detaljer meddelas senare.

Källa: JSM 14.6.2013