Europeiska kommissionen har beviljat Åland, och därmed hela Finland, status som officiellt fritt från VHS hos fisk. Efter långvariga åtgärder för att utrota sjukdomen har inga nya VHS-infektioner påträffats på Åland på tio år. I och med sjukdomsfriheten är vissa tidigare förbjudna förflyttningar av levande och orensad fisk från Åland till övriga Finland nu tillåtna och risken för att VHS-sjukdomen sprids är påvisat liten.

Finland var tidigare fritt från VHS-smitta hos fisk, med undantag för landskapet Åland. Innan sjukdomsklassificeringen ändrades var det förbjudet att från Åland föra in levande och orensade fiskar som är mottagliga för VHS-sjukdomen eller som kan sprida sjukdomen till andra delar av landet eller till andra områden som är fria från VHS. I EU regleras förflyttningar av levande och orensade fiskar för att förhindra spridningen av de fisksjukdomar som anses vara mest skadliga. Villkoren för förflyttningar baserar sig på områdesspecifika sjukdomsklassificeringar.

VHS-sjukdom hos fisk konstaterades i början av 2000-talet i Finland, först på Åland och senare längs kusten i Nystad och Pyttis. Åtgärderna för att utrota sjukdomen hade bra effekt längs kusten: Pyttis har varit fritt från VHS sedan 2008 och Nystadsregionen sedan 2011. Däremot spred sig sjukdomen på Åland trots bekämpningsåtgärderna och situationen förvärrades.

År 2001 inrättades ett restriktionsområde som omfattade hela Åland och med de åtföljande reglerna strävade man efter att förhindra att sjukdomen sprider sig någon annanstans, men fiskodlingen fortsatte trots smittan. Nästan hälften av den odlade matfisken i Finland produceras på Åland, så tryggandet av produktionen var viktigt för hela fiskerinäringen. Åtgärderna för utrotning av sjukdomen i restriktionsområdet fortsatte på produktionens villkor och med tiden kunde smittan elimineras. Den senaste VHS-infektionen påträffades på Åland 2012. År 2014 inleddes ett program för utrotning av VHS för att återställa områdets sjukdomsfria status som är godkänd av EU.

VHS är framför allt en sjukdom hos regnbågslax, men många andra arter kan också insjukna i den. Symptomen hos fiskar som har akut VHS är mörk hud, utstående ögon, apati och onormalt simsätt. Runt ögonen, på huden, på bukväggens hinnor, i muskulaturen och i de inre organen förekommer ofta rikligt med blödningar. Dödligheten varierar mycket beroende på virusstam, fiskart, fiskarnas storlek och miljöförhållanden. Sjukdomen förekommer vanligtvis vid temperaturer på 4–14 °C. Sjuka fiskar utsöndrar rikligt med virus. VHS smittar inte till människor. Det handlar uteslutande om en fisksjukdom.

Källa: Livsmedelsverket 3.11.2022