NTM-centralen öppnar ansökningen för 2020 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 14.10. – 29.11.2019 klo 16:15.

Ansökan av kvot

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113                       

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTMcentralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2019 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2020 före årsskiftet och strömmingsryssje- och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2020.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser Östersjöns huvudbassängs och Finska vikens strömmingsryssjefisket och Finska vikens laxfisket och gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2020 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi  eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO

Blanketter och tilläggsuppgifter:

Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi

Källa: NTM-centralen 9.10.2019