Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat skyddsjakt på skarv mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021. Totalt får 1 900 skarvar fällas i länet för att minska skadorna på fiskbestånd och fiskeredskap.

Det är Stockholms läns fiskarförbund som har ansökt om tillstånd för skyddsjakt efter skarv under år 2020 och 2021. Ansökan gäller totalt 2 300 skarvar.

Samma kvot som förra året

Men eftersom tidigare tillstånd för skyddsjakt inte har utnyttjats fullt ut anser inte länsstyrelsen att det finns skäl att bevilja skyddsjakt på så många skarvar. I stället begränsas antalet till samma kvot som förra året, det vill säga 1 900 storskarvar. Varje fälld skarv ska fortlöpande och utan dröjsmål rapporteras på länsstyrelsens webbplats.
Storskarv förekommer i två underarter, vanlig storskarv och mellanskarv. Eftersom de är mycket svåra att säkert särskilja i fält avser skyddsjaktsbeslutet båda underarterna.
Länsstyrelsen bedömer att cirka 32 500–36 000 skarvar uppehåller i Stockholms skärgård under sommaren. Och myndigheten menar att skyddsjaktsbeslutet inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos skarvbeståndet.

I linje med nya förvaltningsplanen

Beslutet går i linje med den föreslagna nya förvaltningsplanen för skarv i Stockholms län*. Några av målen i förslaget är att allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv ska minska, och att nyetablering av skarvkolonier i möjligaste mån ska förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk och i närheten av bostadshus.
Stockholms läns fiskarförbund har även ansökt om äggbehandling i ett antal skarvkolonier. Den ansökan hanteras i ett separat ärende, skriver länsstyrelsen i skyddsjaktsbeslutet.

Källa/Länk: Jakt & Jägare

Fotnot:
*Stockholms förvaltningsplan för skarv var på remiss i okt-nov 2019