Suuri valiokunta päätti tänään eduskunnan kannan Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaan ehdotukseen (E 30/2023). Suuri valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan ja edellyttää, että valtioneuvosto ottaa valiokunnan lausunnossa esitetyt seikat huomioon. Lausuntoon sisältyy eriävä mielipide, jonka voi lukea lausunnon yhteydestä eduskunnan sivuilta.

Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot maa- ja metsätalousvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta.

Asian E 30/2023 käsittelytiedot, suuren valiokunnan lausunto SuVL 4/2023 ja muut asiakirjat

Suuri valiokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että Euroopan komission ehdotukselle Pohjanlahden, Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakan kohdennetun kalastuksen kieltämiseksi ei ole Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n mukaan perusteita, ehdotus poikkeaa vakiintuneesta käytännöstä ja oikeudellisesta tulkinnasta ja se voidaan katsoa suhteettomaksi, vaikka heikentyneellä silakkakannalla on todennäköisesti yhteys myös romahtaneeseen lohikantaan.

Suuren valiokunnan saaman selvityksen mukaan silakan kalastuksen kohdennetulla kieltämisellä komission ehdotuksen mukaisesti olisi vakavia kielteisiä vaikutuksia sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti että myös huoltovarmuuden ja Itämeren tilan kannalta.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen osalta suuri valiokunta pitää perusteltuna valtioneuvoston tavoitetta edistää tieteelliseen neuvoon perustuvaa ratkaisua, jossa kalastusrajoituksia ja teknisiä kalastussääntöjä jatketaan myös vuonna 2024 ja lohenkalastusta täsmäsäännellään Ljungan-joen lohikannan nopean elpymisen tukemiseksi. Kiintiöitä asetettaessa on huomioitava myös ajantasaisin tieteellinen tieto lohen erittäin heikosta noususta Tornion- ja Simojokeen vuonna 2023 kutuvaltioperiaatteen ja varovaisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla.

Suuri valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että valtioneuvosto jatkaa aktiivisesti neuvotteluja silakan kalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi ja muiden neuvottelutavoitteiden saavuttamiseksi. Suuri valiokunta tukee sellaisia neuvotteluratkaisuja, jotka ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kalastuksen ja varovaisuusperiaatteen mukaisia ja jotka varmistavat kalakantojen suotuisan kehityksen ja kestävän käytön. Suuri valiokunta pitää välttämättömänä, että kalastuskiintiöitä koskeva päätöksenteko pohjautuu ICES:n tieteelliseen neuvoon.

Suuri valiokunta pitää perusteltuna valtioneuvoston näkemystä, että Suomella on osana neuvotteluratkaisua valmius hyväksyä täydentäviä sääntelytoimenpiteitä silakkakannan ja lohikannan tilanteen vahvistamiseksi. Samalla on edistettävä Suomen pitkäaikaista tavoitetta saada Itämerelle lohen monivuotinen suunnitelma ja edellytettävä, että komissio ja jäsenvaltiot valvovat, ettei Itämerellä harjoiteta laitonta lohenkalastusta ja että lohenkalastuksen kieltoa Itämeren pääaltaalla noudatetaan.

Suuri valiokunta toteaa, että Itämeren kalakantojen nopea taantuminen näyttää olevan ensisijaisesti seurausta Itämeren ekosysteemissä ja ravintoverkoissa tapahtuneista huolestuttavista muutoksista. Ylikalastus on johtanut monien kalakantojen heikkoon tilaan, mutta meren tila heikentää kalojen kykyä selviytyä loisista ja taudeista. Muutokset korostavat tarvetta kiinnittää entistä enemmän huomiota Itämeren tilaan sekä paineisiin ja uhkiin, jotka vaikuttavat merivesien tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen ja kalakantoihin.

Lähde: Eduskunta 5.10.2023