Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat päivittäneet Tornionjoen kalastussääntöä, joka kuuluu Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen. Kalastusmääräykset ovat samat kuin viime vuonna. Määräyksiä sovelletaan 1.6.2018 alkaen.

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää. Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella.

Tornionjoen kalastussääntöön sovittiin seuraavat vuotta 2018 koskevat tarkennukset, joita sovellettiin sellaisinaan myös vuonna 2017.

Taimenen vapautuspakko Tornionjoen kalastusalueella

Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, eikä taimenta saa tarkoituksella pyytää alueella. Määräyksen tavoitteena on elvyttää uhanalaisia meritaimenkantoja. Määräys ei koske kalastusta Kilpisjärvessä, johon meritaimen ei vaella.

Kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueella

Merialueella muun kalalajin kuin lohen ja taimenen pyynnissä ennen 17.6.2018 käytettävät kiinteät pyydykset on koettava päivittäin, ja pyydys on nostettava kokonaan ylös vedestä. Näin kalastuksen valvojat voivat tarkistaa, onko pyydykseen jäänyt lohia tai taimenia, jotka pitää vapauttaa.

Verkkokalastus jokialueella

Muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla ja kulteella on sallittu ainoastaan kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa 1.8.–14.9.2018. Määräyksen tarkoituksena on suojella vaellussiikakantoja ja keskittää siian pyynti elokuun nousukauteen. Lisäksi halutaan vähentää kulkuverkkokalastusta heinäkuussa, jolloin on lohen tärkeä nousukausi.

Siian kalastus ankkuroidulla verkolla on sallittu Könkämäenon hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä 15.9.−30.9.2018 vähintään 200 metrin etäisyydellä koskialueesta.

Kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa on sallittua käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden. Tavoitteena on vähentää kulkuverkkokalastuksen pyyntipainetta ja parantaa kalastusvalvonnan edellytyksiä.

Lippokalastus jokialueella

Lippoaminen on kalastustapa, jossa pyyntiväline on pitkän varren päässä oleva ohuesta verkosta kudottu haavi eli lippo, jota kuljetetaan joen pohjan tuntumassa. Siian lippoamisessa käytetyn lipon silmäkokoa ei rajoiteta. Näin halutaan mahdollistaa tiheämpisilmäisen hapaan käyttö ja se, että siiat eivät tartu käytetyn lipon silmiin.

Lohen lippoaminen on sallittu jokialueella kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa 8.6.–30.6.2018. Siikaa voi puolestaan lipota näissä apajapaikoissa 8.6.–14.9.2018.

Viehekalastus jokialueella

Uutena määräyksenä on sovittu, että viehekalastuksessa heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla (spinnfluga) jokialueella on sallittua käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka suurin kitakoko on 12 millimetriä. Koukkurajoituksen tarkoituksena on vähentää lohien tarttumista koukkuun suun ulkopuolelta.

Mateen kalastus jokialueella

Madetta saa kalastaa koukulla, maderysällä ja -merralla sekä pilkkimällä jään päältä myös 15.9.−15.12.2018, vaikka se on yleinen kieltoaika. Näin halutaan sallia perinteinen jään päältä tapahtuva mateen kalastus ja pilkkiminen.

Kalastus Kilpisjärvessä

Kalastussäännöstä poiketen Kilpisjärvellä yleinen kalastuskieltoaika on lyhennetty aikavälille 1.10.–15.11.2018 (muualla 15.9.–15.12.2018), jolla otetaan huomioon järven erityisolosuhteet. Lisäksi Kilpisjärvellä sallitaan moottorin käyttö kalastettaessa vieheellä veneestä. Kilpisjärveen ei nouse suojeltavaa lohta tai vaeltavaa meritaimenta, joten laajalla järvellä voidaan sallia vetouistelun harjoittaminen.

Kilpisjärvellä saa myös käyttää pidempiä ankkuroituja verkkoja (240 m) kuin muualla (60 m), mutta Kilpisjärven päädyissä (Kolttalahti, Siilaskosken suu ja Könkämäenon luusua) verkkokalastus on nieriän ja taimenen suojelemiseksi kielletty.

Neuvotteluiden pöytäkirja 27.3.2018 PDF 694kB

Lähde: MMM 28.3.2018