Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat päivittäneet Tornionjoen kalastussääntöä, joka kuuluu Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen. Nyt sovittuja kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2016 alkaen.

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää. Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella.

Tornionjoen kalastussääntöön sovittiin seuraavat tarkennukset, pääosa niistä on säilynyt samoina kuin vuonna 2015:

Taimenen vapautuspakko Tornionjoen kalastusalueella

Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, eikä taimenta saa tarkoituksella pyytää alueella. Määräyksen tavoitteena on elvyttää uhanalaisia meritaimenkantoja.

Kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueella

Merialueella käytettävät kiinteät pyydykset on koettava päivittäin, ja pyydys on nostettava kokonaan ylös vedestä. Näin kalastuksen valvojat voivat tarkistaa, onko pyydykseen jäänyt lohia tai taimenia, jotka pitää vapauttaa.

Verkkokalastus jokialueella

Muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla ja kulteella on sallittu ainoastaan kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa 1.8.–14.9.2016. Määräyksen tarkoituksena on suojella vaellussiikakantoja ja keskittää siian pyynti elokuun nousukauteen. Lisäksi halutaan vähentää kulkuverkkokalastusta heinäkuussa, jolloin on lohen tärkeä nousukausi.

Siian kalastus ankkuroidulla verkolla on sallittu Könkämäenon hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä 15.9.−30.9. 2016 vähintään 200 metrin etäisyydellä koskialueesta.

Kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa on sallittua käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden. Tavoitteena on vähentää kulkuverkkokalastuksen pyyntipainetta ja parantaa kalastuksen valvonnan edellytyksiä.

Lippokalastus jokialueella

Lippoaminen on kalastustapa, jossa pyyntiväline on pitkän varren päässä oleva ohuesta verkosta kudottu haavi eli lippo, jota kuljetetaan joen pohjan tuntumassa. Siian lippoamisessa käytetyn lipon silmäkokoa ei rajoiteta. Näin halutaan mahdollistaa tiheämpisilmäisen hapaan käyttö ja se, että siiat eivät tartu käytetyn lipon silmiin.

Lohen lippoaminen on sallittu jokialueella kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa 15.6.–30.6.2016  Siikaa voi puolestaan lipota näissä apajapaikoissa 15.6.–14.9.2016.

Mateen kalastus jokialueella

Madetta saa kalastaa koukulla, maderysällä ja -merralla sekä pilkkimällä jään päältä myös 15.9.−15.12.2016, vaikka se on yleinen kieltoaika. Näin halutaan sallia perinteinen jään päältä tapahtuva mateen kalastus ja pilkkiminen.

Kalastus Kilpisjärvessä

Kalastussäännöstä poiketen Kilpisjärvellä sallitaan moottorin käyttö kalastettaessa vieheellä veneestä. Kilpisjärveen ei nouse suojeltavaa lohta tai vaeltavaa meritaimenta, joten laajalla järvellä voidaan sallia vetouistelun harjoittaminen.

Suomen ja Ruotsin välisissä keskusteluissa todettiin lisäksi, että Kilpisjärven ja Könkämäenon osalta kalastussäännössä on muutostarpeita, jotka pitäisi arvioida kokonaisuutena. Lapin ELY-keskus ja Norrbottenin lääninhallitus tarkastelevat asiaa ja tekevät ehdotuksen kalastusmääräysten kehittämisestä vuoden 2016 elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen Luonnonvarakeskus ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU arvioivat ehdotusten vaikutuksia. Tällä tavoin on tarkoitus saada paremmat taustatiedot asiasta vuoden 2017 neuvotteluja varten.

Keskusteluissa sovittiin myös, että käynnistetään hanke kalastussäännön liitteessä olevien apajapaikkojen merkitsemiseksi kartalle ja että hankkeen toteuttajana voisi toimia rajajokikomissio.

Lähde: MMM tiedote 24.3.2016