År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans.
Det är första gången som en sådan här gemensam strategi tagits fram i Sverige. Syftet är att en skapa en gemensam bild och mål för att underlätta samverkan och förståelse mellan myndigheter, yrkesfiskare, forskare och olika intresseorganisationer.
Viktiga mål som myndigheter och aktörer måste arbeta med är:
  • en förvaltning som tar både biologisk, social och ekonomisk hänsyn
  • regelförenkling som minskar företagens administrativa börda
  • utveckling av näringen och en förbättrad bild av det svenska fisket som kan bidra till ökad lönsamhet och mer hållbara företag
  • att stärka samverkan mellan myndigheter, fiskenäringen och andra aktörer inom området.
Ökar lönsamheten inom yrkesfisket så skapar det förutsättningar för att utveckla företagen och att starta nya företag. Det ger också möjlighet till att bevara eller utveckla den infrastruktur som fiskerinäringen behöver. Det är viktigt med ett varierat fiske som innefattar både stora och små företag.
– Svenskt yrkesfiske bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård  Vår förhoppning är att gemensamma insatser ska leda till en hållbar förvaltning av fiskresurserna, vilket kan skapa arbetstillfällen, lönsamma företag och utveckla yrkesfisket på ett miljömässigt hållbart sätt, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.
Det är många olika parter som varit delaktiga i arbetet med yrkesfiskestrategin. Både myndigheter och fiskenäringens organisationer, men även forskare och utbildningsaktörer samt intresseorganisationer.
– Själva arbetet i sig med att ta fram strategin har varit viktigt – att sitta ned tillsammans och enas om gemensamma mål för framtidens yrkesfiske. Nu ser vi med tillförsikt fram emot att gemensamt arbeta vidare mot de uppsatta målen, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.
Strategin sträcker sig fram till 2020 och ska då revideras.
Fakta
  • Myndighetsansvaret för yrkesfisket delas i dag mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och på regional nivå länsstyrelserna.
  • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för långsiktigt hållbar förvaltning av fiskresurserna.
  • Jordbruksverkets uppdrag är bland annat att främja fisket.
  • Strategin omfattar svenskt yrkesfiske i salt, sött och bräckt vatten och svenskfångad fisk och skaldjurs väg fram till konsument. Den tar sin utgångspunkt i den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Den framtida utvecklingen av yrkesfisket och miljöarbetet styrs av EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s olika miljödirektiv och de nationella miljökvalitetsmålen.
Källa: HaV 27.4.2016