ELY-centralerna tar emot projektansökningar för av EU delfinansierade (EFF) projekt inom ramen för åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen i Finland 2007-2013 för följande åtgärder:

◦ Branschaktörernas insatser

◦ Pilotprojekt

◦ Säljfrämjande åtgärder

Det krävs i regel minst tio procents medfinansiering i projekt.

Vid valet av projekt som finansieras fästs särskild vikt vid följande faktorer:

◦ förenlighet med programmets mål

◦ innovativitet

◦ duglighet för praktisk tillämpning

◦ förväntad effekt på fiskerihushållningens utveckling.

Ansökningarna skall inlämnas senast den 23.11.2012 kl. 16.15 till den ELY-central inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen genomförs.

På jord- och skogsbruksministeriets webbsidor på adressen www.mmm.fi/sv/index/eff.html

finns anvis­ningar för ansökan och åtgärdsprogrammet inklusive beskrivningar av stödberättigade åtgärder. Från sidorna går det också att ta utskrifter på ansökningsblanketten och blanketten för projektsammandrag. Ytterligare information, anvisningar för ansökan och ansökningsblanketter kan också fås av ELY-centralerna.

Sökandena ombeds särskilt att fästa uppmärksamhet vid att endast betalningar som förorsakats direkt av projektet, de facto är betalade och kan verifieras med fakturor och verifikat över betalning godkänns som stödberättigade utgifter för projekten. Av sökanden ospecifierade allmänna kostnader godkänns inte som kostnader för projektet.

Källa: JSM 11.10.2012