Förslaget till förvaltningsplan för skarv får till största delen ett positivt mottagande men många vill se en kraftigare och snabbare minskning av skarven än vad som föreslås. Samtidigt varnar Naturvårdsverket för att förslaget strider mot gällande regler.

Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan för skarv har varit ute på remiss och av de 30-tal remissvar som kommit in är de flesta positiva till förslaget. Bland dem finns Region Stockholm.
– Länsstyrelsen visar mod och har regionens helhjärtade stöd i detta, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd.

Enligt förslaget ska antalet skarvbon i skärgården halveras till år 2030. Det motsvarar 3 000 bon men Gustav Hemming hade gärna sett en ännu större minskning vilket han inte är ensam om.
Professor Sture Hansson, Stockholms universitet, liksom Mellersta Skärgårdens Jakt och Viltvårdsförening vill se en gräns på 1 500 skarvbon. Skärgårdsbornas organisation Siko och Stockholms Läns Fiskarförbund anser att skarvbona i länet bör reduceras till 300. 
Många menar också att minskningen av antalet bon måste ske snabbare. Bland andra Jägareförbundet och Östra Svealands Fiskevattenägareförbund (ÖSF) anser att reduceringen bör vara gjord inom fem år.
Naturvårdsverket däremot hävdar att förslaget om 3 000 bon till 2030 behöver justeras då varken EU:s fågeldirektiv eller jaktförordningen tillåter att en population halveras på det sättet.
I flera remissvar framhålls att planen blir svår att genomföra enbart genom skytte varför även oljering och äggprickning ses som nödvändiga åtgärder.

Fiskeguiderna tror inte att planen kan fullföljas med enbart ideella krafter utan att det krävs en säkrad finansiering. Sportfiskarna vill att jägarna ersätts ekonomisk och ÖSF anser att skottpengar bör övervägas.
Det föreslås också att jakten ska tillåtas året om och även omfatta Mälaren samt länets insjöar.

Kommunerna Nynäshamn, Österåker och Stockholm är positiva till förslaget. Haninge och Värmdö väntas svara inom kort men varken Norrtälje eller Vaxholm har svarat på remissen. 
Länsstyrelserna i Blekinge och Uppsala påpekar att jakten kan få till följd att skarvarna flyttar till kringliggande län varför insatserna måste samordnas och planeras noggrant.

Skärgårdsstiftelsen anser att grundkraven bör vara att blyhagel inte används och att skjutna skarvar samlas in för undersökning.
Även Statens Lantbruksuniversitet, som stödjer förslaget, vill att undersökningar görs i samband med jakten.  

Förslaget möter också frän kritik. Enligt Världsnaturfonden (WWF) håller inte planen och det saknas konsekvensanalys liksom bakgrundsreferenser. WWF föreslår att länsstyrelsen skyndsamt ska samarbeta med forskare som kan bistå med att fylla kunskapsluckorna.
Stockholms ornitologiska förening liknar förslaget vid en partsinlaga för en radikal del av fiskeintresset och Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser att det överdriver skarvens negativa effekter. Även BirdLife Sverige ser flera brister i förslaget. Bland annat att det saknas orsakssamband mellan skarv och svaga fiskbestånd.

Nu i veckan bestämmer länsstyrelsen när ärendet ska avgöras.
– Målsättningen är att fastställa förvaltningsplanen på Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 12 maj, säger Malin Langenfors, länsstyrelsen.

Källa och länk: Skärgårdstidningen – Nyhetstidningen för Stockholms skärgård, SFPO 23.1.2020