Riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) har inlämnat följande skriftliga spörsmål:

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM- centralen) inrättades i samband med regionförvaltningsreformen 2010. De nuvarande sparkraven för NTM-centralerna kombinerat med mångfalden av uppdrag gör det utmanade för centralerna att driva sin verksamhet och uppfylla sina mål. Behandlingstiderna för ansökningar om utbetalningen av olika utvecklings- och investeringsstöd vid NTM-centralerna har bland annat visat sig vara oskäligt långa.

Frågan har bland annat aktualiserats på grund av reduceringsfisket. Jord- och skogsbruksministeriet samt NTM-centralen har ett riksomfattande ansökningsförfarande för reduceringsfiskestödet. Alla registrerade yrkesfiskare i Fastlandsfinland kan delta i ansökningsförfarandet och stödet söks hos det egna områdets NTM-central. Till yrkesfiskare, som gör ett miljövårdsavtal med NTM-centralen, betalas en miljöpremie för genomförandet av de skyldigheter som ingår i miljövårdsavtalet. Villkoren och tidpunkten för utbetalningen av miljöpremien bestäms i miljövårdsavtalet. Utbetalningsprocessen vid NTM-centralen har dock i många fall dragit ut på tiden. För att komma igång med reduceringsfisket och säkerställa en oavbruten finansiering är det nödvändigt att genomföra systemet effektivt.

Fördröjningar i utbetalningar av stöd belastar fiskeriföretagarnas och övriga sökandens förut ansträngda likviditet ytterligare eftersom den stödberättigades kostnader måste vara betald innan stöden kan sökas ut. Beslutsfattandet om stöden och utbetalningen av stöden handhas av olika enheter i NTM-centralerna, vilket gör det svårt att få kontakt med den ansvarige tjänstemannen i ärendet. För primärnäringar, såsom yrkesfisket, är det viktigt att stöden betalas inom skälig tid. På så sätt kan yrkesfiskarna planera sin verksamhet och utföra de nödvändiga investeringarna.

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Vad kommer regeringen att göra för att påskynda utbetalningsprocessen av stöd till fiskerinäringen?

Helsingfors den 12 juli 2013

Christina Gestrin /r

Minister Jari Koskinens svar:

Stöden till fiskerinäringen behandlas av 11 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centralen). Största delen av stödprojekten är Europeiska fiskerifondens projekt. I genomsnitt tar det från knappa tjugo dagar till över 70 dagar för NTM-centralerna att behandla utbetalningsansökningarna. De stora skillnaderna i behandlingstiderna påverkas av att antalet ansökningar och personalresurserna varierar mellan NTM-centralerna avsevärt. I vissa NTM-centraler har man märkt att personalresurserna är rätt snäva med tanke på antalet projekt. I många fall är det också så att behandlingen av utbetalningsansökningar drar ut på tiden på grund av bristfälligt ifyllda ansökningar.

Jord- och skogsbruksministeriet har årligen ordnat kurser för de tjänstemän i NTM-centralerna som behandlar stöd- och utbetalningsansökningar. Målet har varit bl.a. att harmonisera och påskynda utbetalningsprocesserna. Ytterligare har ministeriet gjort administrativa styrningsbesök i varje NTM-central. I centralerna har man gått igenom läget för utbetalningarna ur Europeiska fiskerifonden samt problemen kring det.

NTM-centralernas processer för behandling och utbetalning av stöd är ändamålsenligast att reformera vid ingången av EU:s nya finansieringsprogramperioder. År 2014 inleds en ny EU-fondperiod och ett av de viktigaste målen är att minska det administrativa arbetet kring stödpolitiken och effektivisera den administrativa verksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med att analysera olika metoder som bidrar till att effektivisera verksamheten när det gäller stöd till fiskerinäringen, dvs. bland annat att utveckla och införa e-tjänster och utveckla vissa landsomfattande processer eller att NTM-centralerna specialiserar sig i vissa uppgifter. Ministerierna som styr NTM-centralerna har våren 2013 inlett sex utvecklingsprojekt med målet att förbättra centralernas arbetseffektivitet och produktivitet. Dessa projekt siktar också till att undersöka de nya möjligheterna inom e-tjänster och specialisering för att förbättra kundservicen.

Helsingfors den 19 augusti 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen