Neuvottelutulos hallitusohjelmasta ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” on julkaistu 3.6.2019. Tällä kertaa myös kalatalous ja ammattikalastus mainitaan hallitusohjelmassa. Edellisessä ohjelmassa ammattikalastusta ei huomioitu. Alla on kalataloutta ja ammattikalastusta koskeva osio hallitusohjelman strategisesta osuudesta ”Elinvoimainen Suomi”/ maatalous.

Tavoite

Kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista.

Keinot

Lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma

Toimeenpannaan kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet huomioiden vesiympäristön suojelun taso.

Luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville ja kiertotalouteen perustuville ratkaisulle kalankasvatuksessa (kuten kiertovesiviljely ja itämerirehu).

Tuetaan kalatalouden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uuden teknologian kehittämistä esimerkiksi kohdistamalla EMKR-rahoitusta.

Edistetään monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä.

Edistetään kotimaisen kalan käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Edistetään sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien aloittamista kaupallisessa kalastuksessa.

Tuodaan kalanjalostus investointituissa samalle viivalle muun elintarviketeollisuuden kanssa.

Edistetään kalatuotteiden vientiä.

Kehitetään uudenlaisia rahoitusvälineitä alan kehityksen edistämiseksi.

Kalastusta harjoitetaan turvaten elinvoimaiset ja kestävät kalakannat.

Ajetaan EU:ssa tieteelliseen neuvoon perustuvia kalastuskiintiöitä.

Laittomaan pyyntiin puututaan tehokkaasti.

Toteutetaan tutkimukseen pohjautuvaa ja reaktiivista lohenkalastuksen sääntelyä merellä ja joella Itämeren luonnonlohikantojen tilan parantamiseksi. Säännellään kalastusta siten, ettei kantojen geneettinen monimuotoisuus vaarannu.

Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä eri toimijoiden, kuten paikallisten, vesialueiden omistajien, järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kanssa.

Toimeenpannaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa 2020. Arvioidaan strategian toteutuminen ja päätetään sen jatkamisesta tai päivittämisestä.

Panostetaan kalakantojen tutkimukseen

Turvataan ammatillisen kalastuksen edellytykset ja vähennetään vahinkoja

Toimeenpannaan hyljekannan hoitosuunnitelma. Kehitetään ja tuetaan vahinkoja ehkäiseviä tekniikoita, pyydyksiä ja käytänteitä.

Otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista.

Laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia ja kannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Sujuvoitetaan merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia.

Lähde: Valtioneuvosto 3.6.2019