Havsströmmar, salthalt och temperatur – både vid havsytan och vid havsbotten – är några av de parametrar som påverkas av havsbaserad vindkraft. Dessutom påverkas havet långt utanför själva vindkraftsparken när vindkraftsverken är i drift. Det visar de första resultaten av en modellstudie som SMHIs oceanografiska forskare nu genomför på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. De slutgiltiga resultaten presenteras våren 2024 och kommer vara en del av underlagen till de svenska havsplanerna.

SMHIs forskning bidrar bland annat med underlag till den pågående energiomställningen för att skapa ett hållbart samhälle idag och i framtiden. Att ta reda på hur vindkraft kan påverka havsmiljön är ett exempel.

– Våra första modellresultat visar att vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet och att effekterna sprider sig långt bortom parkernas yttre gräns, säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen vid SMHI som fortsätter:

– Vinden bakom vindkraftsparkerna minskar och vi ser att detta påverkar strömmar och skiktning i havets ytskikt. Det påverkar i sin tur näringsämnen och algblomningar i ytskiktet, vilket sedan har konsekvenser för hela det marina ekosystemet samt syreförhållanden i djupvattnet.

Påverkan både över och under havsytan

I Sverige har miljöeffekter av havsbaserad vindkraft hittills mest setts som en lokal påverkan i närheten av vindparkerna och då framför allt under tiden de byggs. När vindkraftverken är i drift finns det dock effekter som sträcker sig utanför vindkraftsparkerna.

Påverkan på vinden ger även effekter under havsytan. Rotorerna drar ut energi ur vinden – vilket är själva orsaken till att vindkraftverken byggs – och beroende på väderläget minskar vindarna upp till 5–15 procent så långt som 30 kilometer bakom en vindkraftspark. Studier visar att ytvatten då samlas på ena sidan av området med minskade vindar, medan djupvatten väller upp på den andra sidan, vilket i sin tur påverkar strömmarna i ett ännu större område.

Även vindkraftens fundament påverkar havet eftersom de bromsar havsströmmar och skapar turbulens som blandar olika vattenskikt.

Om inflödet av salt- och syrerikt vatten till Östersjön förändras, till exempel som en följd av vindkraftsparker i Östersjöns mynningsområde, skulle det få följder för hela Östersjöns miljö. Förändrade inflöden eller en ökad omblandning av vattnet som flödar in kan påverka styrka och djup av den permanenta saltskiktningen i centrala Östersjön, där syrebrist och vertikala transporter av näringsämnen är avgörande faktorer för det marina livet.

Fler undersökningar av effekterna behövs

Förändringarna som de första modellresultaten visar kan ses som små jämfört med naturliga variationer, men detta är endast för redan existerande vindkraft. När det byggs mer havsbaserad vindkraft i framtiden kommer de sammanlagda effekterna från alla vindparker att läggas på varandra.

– Det återstår att se hur stor den totala effekten av en storskalig vindkraftsutbyggnad blir, samt om detta kan ha en betydande påverkan på till exempel syrebrist, algblomningar och ekosystem i Östersjön. Innan en sådan utbyggnad av vindkraft sker i Östersjön och Östersjöns mynningsområde behöver effekterna från planerad vindkraft undersökas, inte bara för svenska farvatten utan för hela området, menar Lars Arneborg.

Underlag till de nya svenska havsplanerna

Resultaten av denna första studie presenteras våren 2024 och kommer att utgöra underlag till de svenska havsplanerna, som används som vägledning åt myndigheter, kommuner och regioner i utredningar som rör verksamheter till havs. Studien utförs på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Hur växter och djur i havet påverkas av vindkraft har inte undersökts i detta projekt.

 Källa: SMHI, sfpo 10.12.2023