Naturvårdsverket har fattat beslut om att högst 230 gråsälar får fällas under skyddsjakt under 2012.

När det gäller gråsäl är kvoten på samma nivå som förra året. Av 230 beviljade gråsälar under 2011 rapporterades 72 fällda. Mot bakgrund av detta finner Naturvårdsverket det inte motiverat att höja tilldelningen under 2012.

Skyddsjakt på gråsäl är tillåten under tiden 16 april – 31 december 2012 eller så snart länets kvot är fylld. Högst hälften av antalet tilldelade gråsälar per län får fällas före den 1 juli 2012.

Skador på grund av säl ökar

Naturvårdsverket anser att tyngdpunkten i arbetet med att långsiktigt minska problemen med sälskador i det yrkesmässiga kustfisket bör ligga på att utveckla sälsäkra fiskeredskap och fiskemetoder. Trots att sådant utvecklingsarbete pågått sedan år 1993 har sälskadorna i Östersjön fortsatt att öka. Mot denna bakgrund gör Naturvårdsverket bedömningen att det i nuläget inte finns någon annan lämplig lösning än att komplettera förebyggande åtgärder med en viss skyddsjakt eftersom skadorna på det svenska fisket bedöms som omfattande.

God tillväxt i sälstammen

Gråsälstammen beräknas nu uppgå till mer än 25 000 individer och ökningen i populationen har stannat av. Gråsälen förekommer längs hela kusten från Skåne upp till Norrbotten. Naturvårdsverket gör därför bedömningen att en skyddsjakt efter som högst 230 gråsälar inte kommer försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för gråsälstammen i Östersjön.

Källa: HaV 10.4.2012