Den totala fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet uppgick enligt preliminära uppgifter till 154 miljoner kilo 2017. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk som gav fortsatt god fångst. Vid kusten försvårades fisket av väderförhållandena och på grund av säl, och fångsten var exceptionellt liten.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter var strömmingsfångsten 134 miljoner kilo och vassbuksfångsten 16 miljoner kilo förra året. Den totala fångsten av dessa arter låg på samma nivå som året innan, men fångsten ökade i södra Östersjön och Finska viken och minskade i Bottenhavet. En femtedel av strömmings- och vassbuksfångsten landades utanför Finland.

Strömmings- och vassbuksfångsten fortsatt stor

Merparten av den strömmings- och vassbuksfångst som landades både utomlands och i Finland användes som foder. Torskfångsten i södra Östersjön var återigen liten, under 190 000 kilo.

– Tillsammans utgjorde dessa arter, som i huvudsak fiskas med trål på öppet hav, 98 procent av den totala fångsten av alla arter, säger Pirkko Söderkultalahti, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Strömming, vassbuk, torsk och lax är kvoterade fiskarter, fångsten av dem regleras med årliga fångstkvoter angivna per land och fiskeområde. Strömmingsbeståndet har haft god status de senaste åren och därför har fångstkvoterna varit stora. Trots den stora fångsten utnyttjades inte hela strömmingskvoten. Vassbukskvoten däremot utnyttjades till fullo. Även torsk- och laxfångsterna var mindre än kvoterna.

Skral fångst för kustfiskarna

Merparten av yrkesfiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet. Fångsten av många av de arter som fiskas vid kusten minskade avsevärt jämfört med 2016. Fångsten av lax, öring, gös, sik och abborre var mindre än någonsin tidigare under statistikperioden som började 1980. Fångsten av många så kallade mindre värdefulla arter, som braxen, mört och id, minskade också. Undantag var norsfångsten som ökade.

– Den skrala fångsten kan förklaras av att fisket har minskat. Åtminstone det dåliga vädret och sälskadorna försvårade fisket, säger Söderkultalahti.


Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets preliminära uppgifter om fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet. De preliminära uppgifterna om fångsten av strömming, vassbuk och torsk är mycket tillförlitliga. Däremot kan fångstvolymerna för de övriga arterna preciseras något i den slutliga statistiken som blir klar i maj. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fartygets storlek göras antingen inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 i den påföljande månaden. Större fartyg har satellitföljare som övervakar var fartygen rör sig.

Statistik om fiskerinäringen

Källa: Naturresursinstitutet 30.1.2018