Det råder oenigheter inom den regionala skarvarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Tanken var att en handlingsplan skulle ha blivit klar under måndagen men så blev inte fallet.

Nu hoppas man få klart en handlingsplan för skarvproblematiken innan hösten. Handlingsplanen ska användas av myndigheterna som underlag för beviljande av undantagslov för olika åtgärder mot skarven.

Det är inte bara myndigheterna som ska ha nytta av handlingsplanen. De som ansöker om undantagslov ska kunna använda handlingsplanen som underlag för att kunna skriva ansökan.

– Handlingsplanen är ett konsensusdokument, det vill säga att allt som står i planen står alla organisationer bakom, säger Vincent Westberg på Närings-, trafik och miljöcentralen (NTM) som är ordförande för skarvarbetsgruppen.

Oense om intensitet i åtgärdsmetoder

Den regionala skarvarbetsgruppen för Österbotten och Mellersta Österbotten har hunnit träffas några gånger. Westberg säger att det varit en livlig diskussion på alla tillfällen.

Vad gäller konsensusdokumentet eller handlingsplanen anser Westberg att samtliga parter redan nu rätt långt är överens.

– Det är klart det finns olika saker där man skiljer sig från varandra men det finns konsensus om att skarven påverkar fiskstammen lokalt, att den ställer till olägenheter vid rekreation, sommarstugor och bosättning. Det finns också konsensus om att man ska vidta åtgärder för att reglera skarvstammen.

Westberg fortsätter och säger att det man inte riktigt är överens om än är vissa metoder, intensiteten i vissa metoder och vissa områden där man vill tillämpa åtgärder.

Klart i september

Enligt ett tidigare satt mål skulle handlingsplanen ha blivit klar under måndagen, det målet uppnåddes inte. Det finns fortfarande en rad olösta frågor.

– Jag är hoppfull om att vi åtminstone får till en plan och att man kan ha den som en bas för åtgärder som man kan ansöka om. Sedan är det en annan sak hur effektiva vilka åtgärder är. Jag hoppas att vi får möjlighet att följa upp och se vilka effekterna är.

Problemet som finns i dag är att handläggningstiderna är så långa att tillstånd för åtgärder mot skarven inte beviljas i tid. Westberg säger att man från förvaltningens sida vill göra den processen snabbare. Där kommer handlingsplanen in.

– Man ska inte börja från noll varenda gång utan det ska finnas något material att bygga på. Det har tagit alldeles för lång tid med besluten och det hoppas vi åtgärda – åtminstone för Österbotten och Mellersta Österbottens del, säger Westberg.

Arbetet med handlingsplanen fortsätter under sommaren och förhösten. Den 18 september möts skarvarbetsgruppen nästa gång och handlingsplanen ska vara klar inom september månad.

Källa: Yle 20.6.2017