Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli ennakkoarvion mukaan 158 miljoonaa kiloa vuonna 2016. Se koostui pääosin silakasta ja kilohailista ja molempien lajien saalis kasvoi edellisestä vuodesta viidellä miljoonalla kilolla.

Silakan ja sen sivusaaliina saatavan kilohailin kalastus oli hyvin keskittynyttä ja kymmenkunta troolaria kalasti yli puolet saaliista. Suurin osa kalastajista kalasti rannikolla rysillä ja verkoilla. Heidän saaliinsa pysyi edellisen vuoden tasolla.

Silakkaa ja kilohailia troolilla avomereltä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 137 miljoonaa kiloa ja kilohailia 17 miljoonaa kiloa, mikä oli 97 prosenttia merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista. Kolmannes silakkasaaliista ja puolet kilohailisaaliista purettiin Ruotsin, Viron ja Tanskan satamiin. Sekä ulkomaille että kotimaahan puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna.

”Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla maa- ja kalastusaluekohtaisilla saaliskiintiöillä. Silakka- ja kilohailikannat ovat viime vuosina olleet vahvoja ja sen myötä saaliskiintiöt suuria. Sen sijaan turskan kalastusta on rajoitettu kannan heikon tilan vuoksi”, kertoo yliaktuaariPirkko Söderkultalahti Lukesta.

Kaupallisen kalastuksen turskasaalis (86 000 kg) oli viime vuonna pienempi kuin koskaan vuodesta 1980 alkaneella tilastointijaksolla. Kiintiö olisi sallinut kymmenen kertaa suuremman saalismäärän.

Siikaa, kuhaa, lohta ja ahventa rannikolta

Valtaosa merialueen kaupallisista kalastajista kalasti rannikolla verkoilla tai rysillä. Monien rannikkokalastuksen kohdelajien kuten siian (570 t), kuhan (255 t), lohen (190 t), taimenen (27 t) ja mateen (38 t) saalis pysyi alhaisella tasolla ja myös ns. vähempiarvoisten lajien kuten lahnan (510 t), särjen (485 t) ja kuoreen (650 t) saalis pieneni. Ahventa (760 t), muikkua (245 t) ja haukea (200 t) saatiin edellistä vuotta enemmän.

”Suuri osa rannikkokalastajista ilmoittaa hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä. Kalastajien ikääntyminen ja väheneminen voivat vaikuttaa saalismääriin” pohtii Söderkultalahti.

Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laatimaan ennakkoarvioon merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu kesäkuussa. Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

sakl17 1 sakl17 2