I början av innevarande år har bifångsterna av vassbuk i samband med trålfisket efter strömming varit rekordstora i södra Bottenhavet. Därför förbjöds trålfisket efter vassbuk och strömming i februari i de områden i södra Bottenhavet som gav ovanligt stora vassbuksfångster i början av året.

Regeringen har beslutat mildra förbudet mot trålfiske, dvs. från och med den 29 april är fisket igen tillåtet i förbudsområdets östligaste och nordligaste delar (fångstrutor 40, 41, 42, 46 och 47). Målet är att trygga förutsättningarna för en lönsam företagsverksamhet i maj-juni som är trålfiskets viktigaste fiskeperiod.  

Fiskebegränsningarna kan mildras eftersom de senaste vetenskapliga forskningsresultaten från april visar att fisket efter vassbuk i Östersjön åren 2014 och 2015 orsakade lägre fiskedödlighet än väntat. Beståndet av vassbuk är alltså starkare än vad tidigare beräkningar visar. Till följd av detta kan man tillämpa flexibilitetsregeln i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken, vilket innebär att vassbuksfångsten i detta fall kan räknas med i Bottniska vikens strömmingskvot efter att Finlands vassbukskvot är uppfylld. Mängden vassbuk som räknas med i strömmingskvoten får uppta högst nio procent av strömmingskvoten, dvs. att i Bottniska vikens strömmingskvot får ingå högst ca 12 000 ton vassbuk.  

Enligt uppgifter från tidigare år uppgår fångsten av strömming och vassbuk i trålfisket på  Bottenhavet till omkring 60 000 ton under resten av året. Utgående från dessa siffror kan man dra den slutsatsen att för att säkra att Bottniska vikens strömmingskvot används så fullt ut som möjligt borde vassbuken i genomsnitt uppta högst 20 procent av fångsten i trålfisket. Det trålfiske som under förbudstiden gjorts i försökssyfte gav vid handen att andelen vassbuk i de områden som nu öppnas upp för fisket har i genomsnitt legat under 20 procent, men längre västerut och söderut har andelen varit 36 – 56 procent. Av denna orsak ska förbudsområdets södra och västra delar (fångstrutor 44 och 45 samt Ålands hav) inte öppnas upp för fisket. 

I Bottniska viken och norra Östersjön förekommer fortfarande ovanligt mycket vassbuk, varför fångsterna i trålfisket följs upp noggrant. Fiskebegränsningarna mildras ytterligare om möjligt, men det finns också en möjlighet att man är tvungen att skärpa dem igen. De kommersiella fiskarna ska anmäla sina fångster enligt normal praxis.

Källa: JSM info 28.4.2016