Maa- ja metsätalousministeriö on 3.9..2012 antanut asetuksen, joka sallii silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisille aluksille. Rysäkalastus ICES:n osa-alueilla 29 ja 32 sallitaan myös. 

Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä ICES:n osa-alueella 32 perusviivan sisäpuolella Suomenlahdella on sallittu kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2012) 1§:stä poiketen.

Kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 leveysasteiden 60º30`N ja 62º30`N välisellä alueella Selkämerellä on troolikalastus ko. aluksille maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (332/2012) 1 §:n 1 momentista poiketen sallittu.

Edellä olevaa troolikalastusta tulee harjoittaa silakan ja kilohailin pyytämiseksi elintarvikkeeksi.

Asetus tulee voimaan 5.9..2012. ja on voimassa 31.12.2012 saakka ja tällä asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (332/2012) 2 §.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi