Den totala fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet uppgick enligt nya preliminära uppgifter till 155 miljoner kilo år 2017. De första preliminära uppgifterna om fångsten publicerades i slutet av januari. Uppgifterna har efter detta preciserats i så hög grad att Naturresursinstitutet (Luke) undantagsvis fattade beslut om att publicera nya preliminära uppgifter om fångsten.

Uppgifterna om mängden sik, abborre och gös förändrades mest. Fångsterna av dessa arter minskade jämfört med året innan, men inte så mycket som förväntades ännu i januari. De förändrade siffrorna har uppdaterats i statistiken och i databasen.

De nya uppgifterna innebar ingen förändring av den uppskattade fångstmängden strömming och vassbuk. Totalt fiskades 133 miljoner kilo strömming och 16 miljoner kilo vassbuk. Tillsammans utgjorde dessa arter, som i huvudsak fiskas med trål på öppet hav och används för foder, 97 procent av fångsten vid kommersiellt fiske i havsområdet.

Liten men värdefull fångst vid kustfiske

Merparten av yrkesfiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet.

– Enligt de färska preliminära uppgifterna minskade fångsten vid kustfiske jämfört med år 2016, men minskningen var inte så stor som man antog ännu i januari, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti på Luke.

image001

Fångst vid kommersiellt fiske i havsområdet av sik, lax, abborre, gös och siklöja år 1980, 1990, 2000, 2010 och 2017. Uppgifterna om fångsten år 2017 är preliminära uppgifter.

Fångsten av lax och sik var mindre än någonsin tidigare under statistikperioden som började 1980. Fångsten av gös, abborre och gädda var lika liten som för tjugo till trettio år sedan. Fångsten av många så kallade mindre värdefulla arter, som braxen, mört och id, minskade också. Undantag var siklöja och nors, vars fångster ökade. Fångsten vid kusten är liten men ytterst betydande sett till sitt värde och hamnar i huvudsak på konsumenternas matbord.

Bakgrund till statistiken

De preliminära uppgifterna utgår från anmälningar av fångst som gjorts till fiskerinäringens centralregister av aktörer som utövar kommersiellt fiske i havsområdet. De preliminära uppgifterna om fångsten av strömming, vassbuk och torsk är mycket tillförlitliga. Däremot kan fångstvolymerna för de övriga arterna ännu preciseras något i den slutliga statistiken som blir klar i maj.

Källa: Naturresursinstitutet 6.3.2018