Svenskt yrkesfiske är en basnäring som har drabbats hårt av Östersjöns havsmiljöproblem. Det innebär att det kvarvarande yrkesfisket av betydelse återfinns i västerhavet. Om svenskt fiske ska kunna fortsätta fullgöra sitt uppdrag – att tillhandahålla marina livsmedelsprodukter av högsta klass – måste de viktiga fiskeplatserna värnas och finnas kvar för framtiden. Dagens svenska kvarvarande yrkesfiske är långsiktigt hållbart och nyttjar en förnyelsebar resurs.

Den marina vindkraftsindustrins tillträde till områden är inte reglerad i svensk lagstiftning. Det innebär mer eller mindre att vem som helst kan projektera och paxa ett havsområde för att där etablera en vindkraftspark. Det låter märkligt, men så är det. Vindkraftsföretagen tror sig vara högt prioriterade av politiken och antalet paxade områden är nu så många att vindparkerna får byggas på varandra. I västerhavet, där konkurrensen om utrymme är mycket stort, finns många marina vindkraftsprojekt. Det finns inga garantier eller klara besked från de norska företagen som vill etablera sig i norra Skagerrak att kablarna för överföring av el inte kommer att gå till Norge; i det läget är Sverige grundlurat.

I denna situation kan man inte annat än känna en stor oro för den framtida svenska marina livsmedelsproduktionen – yrkesfisket. Regeringen har redan fattat beslut om att medge tillstånd till två vindparker i Kattegatt: Kattegatt Syd och Galene. Besluten innebär mer eller mindre en dödsstöt mot det halländska yrkesfisket.

Mot denna bakgrund vore det direkt olämpligt att inte värna de icke redan tillståndsgivna områdena i västerhavet från marin vindkraft. Vill man ha kvar ett svenskt yrkesfiske måste dessa fiskeplatser finnas kvar för framtiden. Om det ska etableras marina vindkraftsparker även där så kommer svenskt yrkesfiske att dö sotdöden. Sverige behöver svenskt fiske även i framtiden.

Detta ska ses i perspektiv av att arealen av de områden som nu projekteras i storts sett motsvarar, eller överskrider, Energimyndighetens förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna. Myndigheten anger att endast 29% av de föreslagna områdena behöver realiseras för att möjliggöra en elproduktion på 120 TWh. Sverige kan enkelt nå detta mål utan att bygga sönder matproduktionen i västerhavet. Detta är synnerligen allvarligt och bör beaktas av regeringen och de myndigheter som bereder ärenden. Rädda västerhavet från att bli industrialiserat av vindkraftsindustrin.

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har försökt få till ett möte med landshövdingen i Västra Götalands län Sten Tolgfors för att diskutera yrkesfisket och den marina vindkraften; beskedet vi fått var kort att landshövdingen Sten Tolgfors inte har tid till ett möte.

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO

SFPO har försökt att få texten publicerad i såväl Göteborgs-Posten som Bohusläningen, dock utan framgång.

Källa: sfpo 20.9.2023