Tuot­ta­jat va­lit­ta­vat, et­tä EU-mää­räys­ten pil­kun­tark­ka nou­dat­ta­mi­nen ja vi­ran­omais­ten mie­li­val­ta vie­vät ajan ja laa­jen­ta­mis­ha­lut.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to (KKV) jul­kis­ti kes­ki­viik­ko­na sel­vi­tyk­sen elin­tar­vik­kei­den al­ku­tuot­ta­jien ase­mas­ta. Esiin nou­se­vat sään­te­ly­ah­dis­tus ja sur­keak­si koet­tu neu­vot­te­lua­se­ma, jo­ka tuot­ta­jien mu­kaan mah­dol­lis­taa yk­si­puo­li­set hin­nan­muu­tok­set jo­pa toi­mi­tuk­sen jäl­keen.

Sel­vi­tys pe­rus­tuu li­han­tuot­ta­jil­le, ka­lan­kas­vat­ta­jil­le ja vi­han­nes­vil­je­li­jöil­le teh­tyyn ky­se­lyyn. Ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet ovat vas­tan­neet, jo­ten edus­ta­va­na otok­se­na ky­se­lyä ei voi pi­tää. Se kui­ten­kin nos­taa esiin nii­tä on­gel­mia, joi­ta al­ku­tuot­ta­jat it­se ko­ke­vat.

Tu­lok­sia lu­kies­sa on hy­vä pi­tää mie­les­sä, et­tä ky­se on tuot­ta­jien omis­ta nä­ke­myk­sis­tä.

Vas­tauk­sis­ta nä­kyy tus­kas­tu­mi­nen vi­ra­no­mai­siin. Tuot­ta­jat ko­ke­vat, et­tä Suo­mi to­teut­taa EU-mää­räyk­set en­sim­mäi­se­nä, ja vi­ran­omai­set val­vo­vat nii­tä pil­kun­tar­kas­ti.

Lain­sää­dän­töä on pal­jon, ja jat­ku­vat muu­tok­set ai­heut­ta­vat tuot­ta­jien mie­les­tä esi­mer­kik­si pa­pe­ri­työ­tä ja re­mont­te­ja. Lu­pa­me­net­te­lyt saat­ta­vat ol­la hi­tai­ta, ja so­vel­ta­mis­käy­tän­nöt ja vaa­ti­muk­set vaih­te­le­vat alueit­tain.

KKV:n mie­les­tä huo­li on ai­heel­li­nen. Vi­ras­ton mu­kaan oli­si tär­keää var­mis­taa, et­tä sään­nök­siä so­vel­le­taan sa­mal­la ta­voin eri puo­lil­la Suo­mea.

”Sään­te­ly teh­dään yleis­luon­toi­sek­si, jol­loin vi­ran­omai­sel­le jää ai­na tul­kin­nan­va­raa”, sa­noo eri­kois­tut­ki­ja Tom Björkroth.

Sään­te­lyn ta­kia tuot­ta­jat ei­vät us­kal­la laa­jen­taa toi­min­taa, kos­ka lu­pa­me­net­te­lyt ja la­ki­uu­dis­tuk­set ovat en­nal­ta ar­vaa­mat­to­mia.

Kos­ka tuot­ta­jat ovat pie­niä ja teol­li­suus se­kä var­sin­kin kau­pan alan toi­mi­jat suu­ria, tuot­ta­jat ko­ke­vat neu­vot­te­lu­ase­man­sa hei­kok­si. Nii­den mie­les­tä os­ta­jat pe­luut­ta­vat pie­niä tuot­ta­jia toi­siaan vas­taan ja käyt­tä­vät hal­po­ja tuon­ti­hin­to­ja pe­lot­tee­na.

Vi­ras­ton sel­vi­tyk­sen mu­kaan tuot­ta­jien on­gel­ma­na ovat epä­sel­vät, jo­pa suul­li­set so­pi­muk­set. Ne ko­ros­tu­vat vi­han­nes­tuot­ta­jil­la, jot­ka myy­vät pal­jon suo­raan kau­pal­le ja no­peaan tah­tiin.

Tom Björk­rot­hin mu­kaan tuot­ta­jien neu­vot­te­lu­ase­tel­ma on niin heik­ko, et­tä nii­den on usein hy­vin vai­kea en­na­koi­da, pal­jon­ko tuo­tan­nos­ta saa mil­loin­kin myy­tyä ja mi­hin hin­taan. Tuot­ta­jat sa­no­vat, et­tä os­ta­ja voi muut­taa hin­taa jo­pa toi­mi­tuk­sen jäl­keen, ja hä­vik­ki­ris­ki voi­daan siir­tää tuot­ta­jal­le.

Hin­to­jen yk­si­puo­li­nen muut­ta­mi­nen voi ol­la so­pi­mus­rik­ko­mus tai pe­rus­tua koh­tuut­to­maan so­pi­mu­seh­toon. Rik­ko­muk­sia on vai­kea osoit­taa, ja Björk­rot­hin mu­kaan rii­te­lys­sä on ai­na va­li­koi­mis­ta pois­ta­mi­sen ris­ki.

Vi­ras­to ke­hot­taa pie­niä tuot­ta­jia ta­val­la tai toi­sel­la liit­tou­tu­maan. Yrit­tä­jien vä­li­nen yh­teis­työ ei ole kiel­let­tyä, kun­han hyö­ty­jä va­luu myös ku­lut­ta­jil­le.

Esimerkkejä ongelmista

Suo­ma­lai­set ka­lan­kas­vat­ta­jat ko­ke­vat, et­tä nor­ja­lai­nen tuon­ti­ka­la on pa­rem­mas­sa kil­pai­lu­ase­mas­sa kuin ko­ti­mai­nen.

EU:n si­säl­tä tu­le­vas­ta ka­las­ta pi­tää ku­lut­ta­jal­le ker­toa me­res­tä nos­ta­mi­sen päi­vä. EU:n ul­ko­puo­lel­ta, ku­ten Nor­jas­ta, tuo­ta­van ka­lan nos­to­päi­vä on ker­rot­ta­va vain, jos se on tie­dos­sa.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton mie­les­tä ka­lan tuo­reut­ta ku­vaa­va nos­to­päi­vä on kes­kei­nen laa­tuk­ri­tee­ri, jo­ten kil­pai­lu­ase­tel­man pi­täi­si ol­la ta­sa­puo­li­nen.

Lähde: HS 28.3.2013