Tiedonpuute erilaisten kalastuslupien myyntipaikoista ja -tavoista sekä kalastusmaksuina kerättyjen varojen käytöstä ovat pahimmat esteet kalastusmaksujen maksamiselle. Kalavesien kaukainen sijainti tai huono tila, luvan ostamisen unohtuminen ja internet-yhteyksien puuttuminen koettiin myös esteiksi kalastusmaksujen hoitamiselle. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitetään kalastajien kokemia esteitä kalastusmaksun maksamiselle.

Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18 – 64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu. Viehe-, verkko- ja katiskakalastusta varten tarvitaan lisäksi kalastusoikeuden haltijan lupa tai läänikohtainen viehekalastusmaksu.
Aiemman tutkimuksen mukaan vain alle puolet maksuvelvoitteisista vapaa-ajankalastajista suorittaa kalastuksenhoitomaksun. Kun tulosta peilataan tämän kyselyn tuloksiin, voi päätellä, että lupamaksunsa maksaneet ovat aktiivisesti kalastavia henkilöitä, jotka tuntevat lupajärjestelmän. Pääosa suuresta kalastusmaksunsa laiminlyöneiden joukosta koostuu vähän ja satunnaisesti kalastavista. Maksamattomuus liittyy usein kokemukseen järjestelmän mielekkyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

Päällekkäisten lupamaailmojen ymmärtäminen ja lupien antamissa rajoissa toimiminen edellyttävät jossain määrin perehtymistä lupajärjestelmään. Veroluonteinen kalastuksenhoitomaksujärjestelmä on vaikeasti ymmärrettävä osittain myös siksi, että se ei sinällään anna lupaa kalastaa. Erityisesti satunnaisesti kalastavat kokevat järjestelmän sekavana. Kalastuksen lupa- ja rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää, ja myös tiedonkulkua kalavedenomistajien ja kalastajien välillä olisi syytä parantaa. Tiedotusta kannattaisi kohdistaa myös vähän ja harvoin kalastaviin ryhmiin, muun muassa lapsiperheisiin. Tulevaisuudessa internet on avainasemassa kalastuslupia ja kalastuksen rahoitusjärjestelmää koskevan tiedon jakamisessa.

Selvityksen aineistona käytettiin vuoden 2009 vapaa-ajankalastusta selvittänyttä Suomi kalastaa -postikyselyä, jossa vaihtoehtokysymysten avulla kerättiin tietoa kalastuksenhoitomaksun ja muiden kalastusmaksujen maksamattomuuden syistä.

Lähde: RKTL 11.6.2012