SAKL on 19.6 lausunut maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta.

SAKL toteaa, että kalataloustehtävät muodostuvat elinkeinokalatalouden tehtäväkokonaisuudesta, sisältäen meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvonnan, sekä kalavarojen hoidon ja vapaa-ajan kalatalouden tehtäväkokonaisuudesta. Elinkeinokalatalouden tehtäviä koskeva lainsäädäntö käsittää hyvin laajan EU-lainsäädännön, jota sovelletaan suoraan kalatalouden elinkeinoihin.

Kalastuselinkeino on huolestunut kalatalousasioiden mahdollisesta siirtymisestä maakuntien hoidettavaksi. Vuoden 2015 alusta toimineet kolmen niin kutsutut kala-ELY:t ovat tuoneet selkeyttä hallintoon.

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan kalatalouden erityisosaamista ja toimijoiden tasavertainen kohtelu on tärkeää erityisesti valvonta- ja pakkokeinotehtävissä, mutta myös tukivarojen käsittelyssä. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnointi edellyttää myös valtakunnallista kokonaisnäkemystä ja sen, että suurempia yksittäisiä hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella. Varojen jakaminen kahdeksaantoista maakuntaan voi muodostua esteeksi tällaisten hankkeitten toteuttamiselle. Suomen kalatalous on pieni ja maantieteellisesti hyvin hajallaan oleva ala. Pirstalainen hallinto vaikeuttaa entisestään kalatalouden hallintoa ja riittävän osaamisen saavuttaminen yksittäisissä maakunnissa voi muodostua hyvin haastavaksi. 

Kalatalouden yleisen edun valvominen on myös ensiarvoisen tärkeä tehtävä. Tehtävän tehokas hoitaminen edellyttää riittävää asiantuntemusta, jota on vaikea ylläpitää pirstaleisessa hallinnossa.

Alinomainen muutos hallinnossa myös hidastaa ja vaikeuttaa asioiden käsittelyä ja luo sekavuutta pitkäksi aikaa asiakkaiden harmiksi. Yrittäjät toivovat vakautta ja valtion jatkuva hallintoa koskeva laatikkoleikki ei edistä tätä asiaa.

Pidämme hyvänä, että esityksen mukaan Varsinais-Suomen maakunta hoitaa eräät kalatalouden tehtävät keskitetysti.  

Esitämme sen lisäksi, että nykyisen kaltainen hallintomalli säilytetään ja ettei luoda uutta pirstaleista hallintoa kalatalousasioissa. Vähintään maakunnilta tulisi laissa edellyttää, että luovat sopimus- tai muilla järjestelyillä ratkaisun, joka keskittää kalaelinkeinoa koskevat asiat muutamaan maakuntaan nykyisen mallin mukaisesti.

Lähde: SAKL 19.6.2017