Maa- ja metsätalousministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle kalastusrajoituksia koskevan asetuksen saimaannorpan suojelemiseksi kalastuksen sivusaaliskuolleisuudelta.

Osakaskunnat ovat kiitettävän hyvin suhtautuneet sopimustarjouksiin, mutta valitettavasti alueen järjestäytymättömien sekä ilman yhteystietoja olevien osakaskuntien vuoksi on tarpeen alueen kattavuuden varmistamiseksi säätää myös asetus.

Osakaskunnilla on aikaa vielä 15.4. asti tehdä päätös kalastuskiellosta ja vastata ELY-keskuksen sopimustarjoukseen. Vain sopimuksen tehneet osakaskunnat saavat korvausta 1,7 €/ha. Sopimuskorvauksiin on maa- ja metsätalousministeriössä varattu rahoitus koko esitetyn alueen osalta.

Asetus täydentäisi ELY-keskuksen ja vesialueen omistajien välisten sopimusten nojalla tehtäviä kalastusrajoituksia siten, että rajoitusalueen yhtenäisyys taataan. Aikaisemman kahden asetuksen sijasta ehdotetaan yhtä asetusta, jotta sääntely olisi selkeämpää ja kalastusrajoitusten valvonta sekä niistä tiedottaminen olisi helpompaa.

Saimaannorppakanta on kehittynyt suojelustrategian mukaisesti ja norppakanta on levittäytynyt takaisin entisille esiintymisalueilleen. Pesintäalueen laajentumisen sekä kuuttien liikkumisesta saadun uuden tutkimustiedon vuoksi on kalastusrajoitusaluetta esitetty laajennettavaksi.

Muikkuverkot kuitenkin poistettaisiin verkkokalastuskiellosta aikavälillä 15.4.–30.6., koska niiden osalta pyydyskuolleisuus on ollut erittäin pieni. Muutoin kuuttien ensimmäiset elinkuukaudet turvattaisiin jatkossakin verkkokalastuskiellolla kesäkuun loppuun saakka. Myös pyydystekniset rajoitukset kuten riimuverkkojen ja muiden vahvalankaisten verkkojen käyttökielto ympärivuotisesti sekä katiskan nielun suurin sallittu koko säilyisivät rajoituksissa.

Kalastusrajoituksia on arvioitu viime vuoden aikana uudelleen, koska vanhat raukeavat tänä keväänä. Kalastusrajoitusten sisältö perustuu saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän esitykseen.

Lausunnolle lähetetty asetus ei olisi voimassa alueilla, joilla samat kalastusrajoitukset on asetettu voimaan ELY-keskuksen ja vesialueen omistajan välisen sopimuksen nojalla.

Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppia on nyt noin 320 yksilöä. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on 400 hylkeen kanta vuonna 2025.

Asetusesitykseen voi antaa lausuntoja 8.4. asti.

Lähde: MMM 21.3.2016