Naturvårdsverket har nu – med viss försening – beslutat att antalet sälar som får fällas under årets skyddsjakt är 230. Det vill säga samma antal som förra året. Nytt för i år är att det blir tillåtet att jaga från motorbåt, samt att man nu även får jaga säl med klass 2-vapen.

Tidigare har endast klass 1-vapen varit tillåtet för säljakt. Jägareförbundet har i flera år arbetat för att även klass 2-vapen ska tillåtas. Därmed kan dagens beslut ses som en fjäder i hatten för förbundet.

Skyddsjakt på gråsäl är tillåten under tiden 20 april–31 december 2013 eller så snart länets kvot är fylld. Högst hälften av antalet tilldelade gråsälar per län får fällas före den 1 juli 2012.

Risk för skada måste föreligga

En utgångspunkt för skyddsjakt på gråsäl är att risk för allvarlig skada måste föreligga och att det inte finns någon annan lämplig lösning.

Samma kvot som för 2012

Kvoten på samma nivå som förra året. Av 230 beviljade gråsälar under 2012 rapporterades 92 fällda. Enligt Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för sälförvaltningen, skiljer sig inte omfattningen av sälskadorna i Östersjön från förra året.

Myndigheten säger också i sitt pressmeddelande att gråsälen i Östersjön kan anses utgöra ett starkt bestånd med en normal tillväxthastighet. Mot bakgrund av detta finner Naturvårdsverket det inte motiverat att höja tilldelningen under 2013.

God tillväxt i sälstammen

Gråsälstammen i Östersjön beräknas nu uppgå till mer än 30.000 individer och ökningen har stannat av. Gråsälen förekommer längs hela kusten från Skåne upp till Norrbotten.

Naturvårdsverket gör därför bedömningen att en skyddsjakt på som högst 230 gråsälar inte kommer försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för gråsälstammen i Östersjön.

Utredning om licensjakt på säl

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna föreslå hur skyddsjakt på säl kan effektiviseras i syfte att uppnå beslutad tilldelning.

I uppdraget ingår också att föreslå hur en licensjakt på säl kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013.

Källa: Svenska Jägareförbundet 18.4.2013