Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvittää ammattikalastajien pyyntialueita Varsinais-Suomen ja Satakunnan rannikolla. Tavoitteena on kartoittaa ammattikalastukselle tärkeät vesialueet, jotta elinkeinon tarpeet voidaan vesialueiden käytön suunnittelussa ottaa entistä paremmin huomioon.

Selvitys tehdään I-luokan ammattikalastajia haastattelemalla. AMK-iktyonomi Johanna Heikurinen tekee haastattelut kuluvan talven aikana. Selvitys toteutetaan osana kestävän kalatalouden mallialueet hanketta, joka on pääosin rahoitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) tuella.

Kestävän kalatalouden mallialueet- hankkeessa kerätään Saaristomeren, Selkämeren ja Merenkurkun kalataloutta koskevaa tietoa, mikä havainnollistetaan kartalle paikkatieto-ohjelmalla. Tietoon pohjautuen on tarkoitus tiiviissä vuorovaikutteisessa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten kalatalouden toimijoiden kanssa kehittää rannikon kalataloutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Airiston-Velkuan kalastusalue on jo aiemmin selvittänyt toimialueellaan ammattikalastajien pyyntipaikkoja Naantalin elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelmaa varten. Myös Selkämeren pyyntipaikkoja on osittain selvitetty kalatalousryhmän perustamistarpeisiin. Nyt tehtävät haastattelut täydentävät aiempia kartoituksia. Haastatteluissa dokumentoidaan myös pyyntimenetelmiä ja -alueita koskevia muutoksia ja niiden syitä, jotta kalastuksen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä voidaan entistä kokonaisvaltaisemman tiedon perusteella arvioida.

Lisätietoja hankkeesta saa tutkija Jari Setälältä (0405308103) ja haastatteluista AMK-iktyonomi Johanna Heikuriselta (0400164044).

Lähde: RKTL/ Setälä 20.1.2014