Vildlaxen i Torne älv kan påverkas av naturgasterminalen som Outokumpu planerar att bygga i Röyttä hamn i Torneå. Det befarar Havs- och vattenmyndigheten.

Svenska myndigheter har fått möjlighet i enlighet med Esbo-konventionen att lämna synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som Outokumpu Stainless OY har gjort för den naturgasterminal som företaget planerar att bygga i Röyttä hamn i Torneå. Bränslet ska användas Torneverkens tillverkning av ferrokrom och stål samt i ett nytt kraftvärmeverk.

Havs- och vattenmyndigheten befarar att vattenmiljön kan påverkas främst under anläggningsskedet, då muddring och utfyllnad av vattenområdet ska ske. Fiskens vandring kan påverkas, då projektet ligger inom Torne älvs mynningsområde. Havs- och vattenmyndigheten anser att tidpunkten för arbeten som grumlar vattnet bör anpassas och ske vintertid, då den biologiska aktiviteten är som lägst. Geotextildukar bör användas för att minska spridningen av grumlande partiklar. Muddringsarbeten bör även anpassas så att de inte sker under de perioder då lax, sik och öring leker eller vandrar.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att risken för olyckor bör beskrivas.

Trafikverket konstaterar att användningen av naturgas (LNG) minskar utsläppen av svavel, koldioxid och partiklar, då det ersätter oljebaserade produkter. Luftkvaliten på båda sidor om gränsen kan förbättras, menar Trafikverket. Haparandatornio kommun framför liknande synpunkter

Källa: Norrbottens Kuriren 27.8.2013