Skarven är sedan 90-talet ett nytt, kontroversiellt inslag i skärgårdarna runt Östersjön. Åsikterna går starkt isär om vilka effekter det växande skarvbeståndet har, om dess påverkan på de sviktande fiskbestånden och problemen för yrkesfisket, om effektivitet och lämplighet hos olika metoder för att decimera antalet skarvar, och om skarvens påverkan på skärgårdens biologiska mångfald.

Nordiska skärgårdssamarbetet anordnande 23 -24 november 2015 i Åbo ett seminarium om skarv, bl.a. mot bakgrund av ett förslag om gemensam förvaltning av skarvbeståndet i Östersjön. Seminariet inleddes med föreläsningar av EU-parlamentariker, experter från Danmark och Skottland med andra erfarenheter av skarv och andra sakkunniga. Efter föreläsningarna följde en workshop där deltagarna diskuterade frågan utifrån flera aspekter: forskning, näringslivet och ägande, skötsel av fiskeområden och rekreation. Resultatet av workshopen redovisas i bilagan. Alla åsikter står för deltagarna själva.

Nordiska skärgårdssamarbetet har beslutat överlämna rapporteringen från seminariet för kännedom till ansvariga myndigheter i Finland och Sverige.

Bilaga

Källa: Nordiska skärgårdssamarbetet 7.12.2015