Eduskunta hyväksyi viime joulukuussa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muutoksen.

Muutos johtuu uudesta kalastuslaista ja sen uusista kaupallista kalastuksesta koskevista määräyksistä.

Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat:

–          kalastusalusten polttoaineet ovat verottomia siltä osin kuin niitä käytetään kaupalliseen kalastukseen edellyttäen, että kalastusalus on merkitty

o   Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai

o   vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) mukaiseen vesikulkuneuvorekisteriin taikka

o   näitä vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin; ja

–          että kaupallinen kalastaja on merkittynä kalastuslain 94 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kaupallisten kalastajien rekisteriin (ryhmä 1) tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan rekisteriin.

Lähde: Finlex 1720/2015, julkaistu 30.12.2015