Pohjanmaan kalatalouden, metsästyksen ja saariston edustajat tapasivat perjantaina ministeri Jari Koskisen. Delegaatiossa oli edustettuina Österbottens Fiskarförbund r.f., Finlands viltcentral Kust-Österbotten, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Österbottens Säljägare och Korsholms kommuns arbetsgrupp för kommunens skyddsområden. Mukana oli myös kansanedustaja Mats Nylund ja Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja.

Hylje- ja merimetsoasiat olivat vierailun pääsyynä, mutta tilaisuudessa puhuttiin enemmän kriisiä aiheuttavasta WWF:n masinoimasta kotimaisen pyydetyn kalan osittaisesta ostoboikotista, ja keskusliikkeiden ostotoiminnasta. Kaiken kaikkiaan rannikkokalastus on tällä hetkellä hyvin vaikeassa tilanteessa.

Alla otteita ministeri Koskiselle luovutetusta kirjelmästä (ruotsiksi).

”Kustfisket är i djup kris. Bestånden av gråsäl och vikare tär hårt på lönsamheten i kustfisket via mindre fiskfångster, skadad fångst och förstörda fiskeredskap. Skarvens konsumtion av småvuxen värdefisk som sik, abborre och gös leder i kombination med sälarnas framfart till minskade fiskbestånd och försämrad lönsamhet i fisket. Laxfisket har genom åren reglerats kraftigt längs kusten, och nu pågår en utveckling på politisk nivå som sannolikt leder till att fisket av lax längs kusten tar slut. WWF:s fiskeguide för konsumenterna och rödlistning av vandringssiken har lett till akuta problem inom fiskhandeln, och ifall sik inte går att sälja framöver får kustfisket i Bottniska viken oöverstigliga problem.”

Gällande det akuta problemet inom fiskhandeln förväntar vi oss att Ni, herr minister, kraftigt och klart uttalar Ert stöd för det näringsmässiga fisket. För om inget radikalt sker inom de närmaste veckorna går en stor del av kustfisket och fiskhandeln i Bottniska viken under redan detta år.”

De nya, konkreta förslagen gällande säl och skarv är;

          ”Inom sälförvaltningsområdet Kvarken-Bottenviken reserverar ministeriet en summa för test av jakt vid fiskeredskapen. Testet skulle gå ut på att fiskaren engagerar en säljägare att delta i fisket och jaga säl samtidigt som fiskaren fiskar. För att ersätta jägaren för använd tid och utrustning reserveras ett lämpligt anslag. Fiskarna vittnar ofta om att sälen finns vid fiskeredskapen samtidigt som fiskaren vittjar dessa. Utvärderingen av testet visar om det är möjligt att skapa en skygghet hos sälarna att besöka fiskeredskapen ifall det samtidigt jagas vid redskapen, samt om denna reglering av sälbestånden är effektivare än nuvarande metod med jakt på isarna. Utvärderingen visar även om ekonomin i fisket förbättras under testperioden jämfört med tidigare eller med eventuella referensområden.

          Förfarandet vid beviljandet av undantagstillstånd för jakt av vikarsäl görs smidigare, så att viltcentralen ges rätt att bevilja tillstånden inom ramen för undantagskvoten och att tiden tillstånden är i kraft förlängs att gälla hela tiden fisket pågår, dvs. i princip hela jaktåret.

          Beståndet av skarv regleras i ett testområde, t.ex. i Monäs, Nykarleby, genom att picka hål på äggen i skarvbona. I varje skarvbo lämnas ett ägg helt, så att skarvarna blir kvar vid boet. Jord- och skogsbruksministeriet verkar för att skarven överförs från naturskyddslagen till att bli en normal jaktbar viltart enligt jaktlagen och att allmän jakt på skarv införs i Finland.  Finland verkar i samarbete med Sverige för att påverka på EU-nivå till att få en ändring i habitatdirektivet.”

Ministeri Koskinen totesi nyt ymmärtävänsä rannikkokalastuksen huolet paremmin ja lupasi toimia rannikkokalastuksen tilanteen turvaamiseksi.

Lähde: Österbottens fiskarförbund, SAKL 25.5.2012