Perustuslakivaliokunnan lausunto uudesta kalastuslaista on valmistunut. Perustuslakivaliokunta katsoo, että kalastuslakiehdotus voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Kalastuslakiehdotuksen mukaan ELY-keskus voi myöntää luvan kaupalliseen kalastukseen myös sellaisilla vesialueilla, joiden osalta kaupallinen kalastaja ei ole päässyt kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sopimukseen alueen käytöstä. Valiokunta pitää tätä merkittävänä rajoituksena kalastusoikeuden haltijan omaisuudensuojaan. Valiokunnan mielestä ehdotuksessa on kuitenkin eri tavoin varmistettu, ettei kaupallinen kalastus kohtuuttomasti heikennä kalastusoikeuden haltijan mahdollisuutta hyödyntää kalastusoikeuttaan tai muodostu uhkaksi kalavarojen kestävälle käytölle.

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan myös kaupallisten kalastajien erottelua eri ryhmiin sekä ikään perustuvaa vapautusta kalastonhoitomaksusta. Säännökset eivät valiokunnan mielestä ole perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia.

Lähde: Eduskunta ja (PeVL 58/2014 vp – HE 192/2014)