image13452

Kalatuotteiden pakkausmerkinnät (loppukuluttajalle annettava tieto) muuttuivat 13.12.2014 alkaen.

Kuka vastaa

Elintarviketiedoista on vastuussa elintarvikealan toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan.

Mitä koskee

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden merkintävaatimukset koskevat myytäessä loppukuluttajille ja suurtalouksille seuraavia kalastustuotteita (valmiiksi pakattu; pakkaamaton – palvelumyynti):

 • Elävä, tuore, jäähdytetty, jäädytetty kala, ml. fileet ja muu kalanliha, myös murskeena tai jauhettuna
 • Kuivattu, suolattu, suolavedessä oleva kala, savustettu kala, ihmisravinnoksi kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit
 • Elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, sekä näistä ihmisravinnoksi valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan loppukuluttajalle ja suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua myyntiyksikköä, joka käsittää elintarvikkeen ja pakkauksen, johon elintarvike on pakattu ennen myytäväksi toimittamista, riippumatta siitä, peittääkö pakkaus

elintarvikkeen kokonaan tai vain osittain, kuitenkin aina siten, että sisällystä ei voi muuttaa avaamatta tai vaihtamatta pakkausta. ”Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella” ei tarkoiteta kuluttajan pyynnöstä myyntitiloissa pakattuja elintarvikkeita tai välitöntä myyntiä varten valmiiksi pakattuja elintarvikkeita.

Mitä ei koske

Vaatimukset eivät koske seuraavia:

 • Kalavalmisteet ja –säilykkeet
 • Kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (tullitariffi CN 1604)
 • Valmistetut tai säilötyt äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat
 • Makaronivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 paino-% kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

Merkintävaatimuksia ei sovelleta pieniin määriin kalastustuotteita, jotka joko kalastajat tai vesiviljelytuottajat toimittavat suoraan kuluttajille ja edellyttäen, että näiden määrien arvo ei ylitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 58 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua arvoa eli kyseisten määrien arvo ei ylitä 50:tä euroa päivää kohti.

Miten tiedot annetaan

Pakolliset elintarviketiedot on annettava kielellä, jota kuluttajat ymmärtävät jäsenmaassaan helposti. Suomessa pakolliset pakkausmerkinnät tulee antaa suomen- ja ruotsin kielellä. Vain yksikielisissä kunnissa myytäviin ja luovutettaviin elintarvikkeisiin merkinnät tulee tehdä ainakin ko. kunnan kielellä. Lisäksi tiedot saa antaa useammalla kielellä.

Pakollisten tietojen on oltava saatavilla ja helposti käytettävissä.

 • kun on kyse valmiiksi pakatuista tuotteista, tiedot on esitettävä suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä
 • kun on kyse pakkaamattomista tuotteista, tiedot voidaan antaa eri muodoissa – etiketeissä, mainostaulujen ja julisteiden avulla jne.

image212342

Merkintävaatimusten sisältö

Lajin kauppanimi (sallitut kauppanimet asetuksessa MMM:n asetuksessa 597/2008)

 • Lajin tieteellinen nimi
 • Tieteellinen nimi oltava käytettävissä kaikissa kaupanpitämisen vaiheissa, oltava pakkauksessa tai esitteessä tai tieto muuten annettava kuluttajalle

Tuotantomenetelmä

 • pyynti merestä: ”…pyydetty…”
 • pyynti makeasta vedestä: ”…pyydetty makeasta vedestä…”
 • vesiviljely: ”…viljelty…”

Pyyntialue

 • Merestä pyydetyt Suomen kalastuksen osalta: Itämeri. Pyyntialueesta voidaan käyttää lisäksi tarkempaa mainintaa, esim. Saaristomeri
 • Makeasta vedestä pyydetyt Suomessa: Suomi sekä vesialueen nimi, esim. Saimaa
 • Vesiviljelytuotteet: viljelymaa, jossa tuotteen lopullinen kehitys on tapahtunut

Tiedot pyydystyypistä (nuotat, troolit, verkot, saartopyydykset ja nostoverkot, koukut ja siimat, laahusreet, merrat ja sulkupyydykset)

Vähimmäissäilyvyysaika (koskee pakattuja)

 • Vähimmäissäilyvyysaika vastaa ”parasta ennen” -päivämäärä tai ”parasta ennen … loppua” -päivämäärää.
 • Kaikissa valmiiksi pakatuissa tuotteissa, jotka eivät ole helposti pilaantuvia, on oltava parasta ennen -päivämäärä. Helposti pilaantuvissa tuotteissa olisi sitä vastoin oltava viimeinen käyttöajankohta.
 • Kaikkien pakkaamattomien tuotteiden, välitöntä myyntiä varten valmiiksi pakattujen ja myyntipaikalla ostajan pyynnöstä valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta EU-maat voivat päättää, hyväksyvätkö ne kansalliset säännöt, joiden mukaan parasta ennen -päivämäärä tai viimeinen käyttöajankohta on mainittava.
 • Elävien simpukoiden ollessa kyseessä parasta ennen -päivämäärä voidaan korvata merkinnällä ”näiden eläinten on oltava myytäessä eläviä”.

Onko tuote sulatettu

 • Etiketistä on käytävä ilmi, onko tuote sulatettu.
 • Valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta tämän tiedon on oltava kauppanimen yhteydessä.
 • Pakkaamattomien tuotteiden osalta tämän tiedon ei tarvitse olla elintarvikkeen nimen yhteydessä, mutta se on ilmoitettava mainostaulujen tai julisteiden avulla.
 • Tämä tieto ei ole tarpeen, jos kala- ja vesiviljelytuotteet ovat lopputuotteessa esiintyviä ainesosia; tai on aikaisemmin jäädytetty tuotteiden terveyttä koskevan turvallisuuden varmistamiseksi; tai on sulatettu ennen savustamista, suolaamista, kypsentämistä, marinointia, kuivaamista tai mitä hyvänsä mainittujen käsittelyjen yhdistelmää; tai ovat elintarvikkeita, joiden kohdalla jäädyttäminen on teknisesti tarpeellinen vaihe.

Tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivä on selvästi, kirjallisesti ilmoitettava myynnin yhteydessä kotimaisesta ja kolmansista maista tulleesta kalasta. Jos pyynti- tai nostopäivä on muun tuoreen kalan osalta saatavissa asiakirjoista, se tulee ilmoittaa myynnin yhteydessä. (Huom! Kansallinen vaatimus)

Esimerkki:

Kuha, Gös, Sander lucioperca

Pyydetty/ Fångad

Itämeri, Saaristomeri/ Östersjön, Skärgårdshavet

Pyyntipäivä 9.12.2014 Fångstdag

Verkko/ Nät

image34367

Allergeenit:

 • Valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta ainesosaluettelossa olisi mainittava selkeästi kaikki allergeenit. Tämä olisi tehtävä ladonnalla (esim. kirjasinlaji tai taustaväri), jolla se erottuu selvästi muusta ainesosaluettelosta.
 • Kaikkien pakkaamattomien tuotteiden, välitöntä myyntiä varten valmiiksi pakattujen ja myyntipaikalla ostajan pyynnöstä valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta on myös esitettävä tiedot allergeeneistä. EU-maat voivat kuitenkin vahvistaa kansallisin toimenpitein, millä keinoin tämä tieto on annettava.
 • Jos ainesosaluetteloa ei ole, allergeenit on esitettävä seuraavalla tavalla: ”sisältää …”.
 • Ei ole tarpeen, jos elintarvikkeen nimi viittaa selkeästi allergeeniin/allergeeneihin.

Valmiiksi pakatuilla tuotteilla on myös lisämäärityksiä kuten ainesosien ja säilytysolosuhteiden suhteen. Näistä lisää Euroopan komission julkaisemassa taskuoppaassa jonka voi ladata täältä:

suomeksi

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf

ruotsiksi

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_sv.pdf

englanniksi

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf

Suomi

Ruotsi

Tieteellinen nimi

FAO-koodi

     

Finska

Svenska

Vetenskapligt namn

FAO-kod

       
               

Silakka

Strömming

Clupea harengus membras

HER

       

Kilohaili

Vassbuk

Sprattus sprattus

SPR

       

Turska

Torsk

Gadus morhua

COD

       

Lohi

Lax

Salmo salar

SAL

       

Kuha

Gös

Sander lucioperca

FPP

       

Siika

Sik

Coregonus lavaretus

PLN

       

Hauki

Gädda

Esox lucius

FPI

       

Ahven

Abborre

Perca fluviatilis

FPE

       

Made

Lake

Lota lota

FBU

       

Muikku, maiva

Siklöja

Coregonus albula

FVE

       

Meritaimen

Havsöring

Salmo trutta trutta

TRS

       

Kirjolohi

Regnbåge

Oncorhynchus mykiss

TRR

       

Kampela

Skrubbskädda,skrubba, flundra

Platichthys flesus

FLE

       

Piikkikampela

Piggvar

Psetta maxima

TUR

       

Punakampela

Rödspätta

Pleuronectes platessa

PLE

       

Särki

Mört

Rutilus rutilus

FRO

       

Lahna

Braxen

Abramis brama

FBR

       

Kuore, norssi

Nors

Osmerus eperlanus

SME

       

Säyne

Id

Leuciscus idus

FID

       

Kaikki hyväksytyt kauppanimet, MMM:n asetus (597/2008), linkki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080597

FAO-koodit kokonaisuudessaan löytyvät täältä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1417775772925&uri=CELEX:32009R0218

Tarkemmat tiedot merkintävaatimuksista (etenkin pakatut tuotteet) Eviran verkkosivuilta, www.evira.fi