Helsingfors 4.12.2013

Jord- och skogsbruksministeriet sände i dag ett utkast till proposition om en ny lag om fiske på remiss. Lagen syfte är att bidra till fiskarnas naturliga livscykel samt bygga upp ett nytt regleringssystem för hållbar användning och förvaltning av fiskresurserna. Vidare ska systemet med fisketillstånd bli enklare, den lokala delaktigheten inte nsivare och de olika aktörernas roller och samarbete klarare.

Kommersiella fiskares tillgång till fiskevatten underlättas med hjälp av NTM-centralens tillstånd. Fiskevårdavgiften och den länsspecifika spöfiskeavgiften ändras till fiskvårdsavgift som ska betalas av alla som fyllt 18 år och som fiskar med något annat än med metspö eller pilk. Avgiften är 35 euro/år, 10 euro/vecka och 5 euro/dygn. Avgiften ger rätt att fiska med ett bete i hela landet. Spinnspömete och fiske med strömmingshäckla kommer att höra till de fria allmänna fiskerättigheterna.

Den viktigaste åtgärden för förvaltning av fiskbestånden ska vara reglering. I lagen föreslås bland annat dessa nya regleringssätt:

• bortklippning av fettfena på laxfiskar och kravet på att släppa tillbaka fiskarna i vattnet
• största fångstmått för fisk
• fastställande av fångsten och maximiantalet fångstredskap

• förbud mot försäljning av fångst för andra än kommersiella fiskare

Särskilt vill man förbättra skyddet av försvagade och hotade fiskbestånd. Regleringen ska bygga på regionala och landsomfattande förvaltningsplaner. Regleringen ska ske genom förordningar och närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralen) förvaltningsbeslut.

Vid beredning av lagen har man tagit hänsyn till de kommentarer den fått av organisationer, forskningsinstitut, myndigheter, allmänheten och intressentgrupper. Målet har varit att samordna olika intressen och avhjälpa lagens missförhållanden.

Propositionen kan läsas på ministeriets webbplats där man kan lämna kommentarer. Utlåtandena ska gärna skickas på elektronisk väg. Lagförslaget överlämnas till riksdagen våren 2014. Den nya lagen är planerad att träda i kraft 1.1.2015.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
fiskerirådet Eija Kirjavainen, tfn 0295 16 2404

Mera om lagen finns här

http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/fiske_vilt_renar/Fritidsfiske/kalastuslainkokonaisuudistus.html

Hela propositionen till ny lag finns här

http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/kalastuslainkokonaisuudistus/6LbzFda46/Lag_om_FISKE.pdf