Utlåtandet om miljökonsekvensbedömningen för det planerade industriområdet för vindkraft utanför Korsnäs har publicerats.

I Bottniska viken utanför Korsnäs kommun planerar Forststyrelsen och Vattenfall ett industriområde för havsvind. Vindkraftverken ska finnas i ett havsområde ungefär 15 kilometer från kusten. Områdets areal är cirka 274 km2. Den består av högst 150 vindkraftverk med en maximal höjd på högst 350 meter och en enhetseffekt på högst 25 MW. Avståndet mellan kraftverken uppskattas vara 1–2 km. Elöverföringen från projektområdet till fastlandet sker med sjökablar som in-stalleras på havsbottnen. På området byggs 1–2 elstationer till havs.

Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning PDF 27.6.2024

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta PDF 18.6.2024