Val­ta­osa suo­ma­lais­ten jou­lu­pöy­däs­sä syö­mäs­tä ka­las­ta tu­lee Nor­jas­ta. Maan ka­lan­kas­vat­ta­mois­ta saa­daan vuo­sit­tain 1,2 mil­jar­dia ki­loa ka­laa, ker­too ka­la-alan yri­tyk­sen Lerøy Fin­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Juho Niemelä.

Kun mu­kaan las­ke­taan kaik­ki ka­la­tuot­teet, vuo­sit­tai­nen saa­lis nou­see 2,5 mil­jar­diin ki­loon, sel­viää Nor­jan ka­las­tus­mi­nis­te­riön ti­las­tois­ta.

”Nor­ja­lais­ta loh­ta myy­dään Suo­mes­sa noin 30 mil­joo­naa ki­loa vuo­des­sa. Jou­lu on yk­si par­haim­mis­ta ka­lan se­son­geis­ta”, Nie­me­lä sa­noo.

Nor­jas­ta tuo­tiin vii­me vuon­na Suo­meen ka­laa ja ka­la­tuot­tei­ta yli 150 mil­joo­nan eu­ron edes­tä, sel­viää Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen ti­las­tois­ta.

Rai­sio­lai­nen Lerøy Fin­land eli en­ti­nen Jo­ki­sen Eväät kuu­luu ny­kyään val­ta­vaan nor­ja­lai­seen ka­la-alan yri­tyk­seen Lerøy Sea­foo­diin.

Lerøyn lii­ke­vaih­to on yli 1,2 mil­jar­dia eu­roa.

Lerøy Fin­lan­din ka­lat tu­le­vat pää­osin Poh­jois-Nor­jas­ta. Tä­mä on hal­pa ja no­pea reit­ti. Ete­lä-Nor­jas­ta tuo­tu ka­la jou­du­taan kul­jet­ta­maan Ruot­sin lä­pi ja rek­ka­rei­til­le mah­tuu myös lai­va­mat­ka Suo­meen.

”Re­kat aja­vat Poh­jois-Nor­jas­ta [E­te­lä-Suo­meen] ke­säl­lä 20 tun­nis­sa, tal­vel­la 24–28 tun­nis­sa”, Nie­me­lä sa­noo.

Ka­lan mat­ka nor­ja­lai­ses­ta kas­vat­ta­mos­ta suo­ma­lai­seen ruo­ka­kaup­paan kes­tää yleen­sä kol­mes­ta vii­teen päi­vään.

”Nor­ja­lai­set ka­lan toi­mit­ta­jat lu­paa­vat, et­tä ka­la on syö­tä­vää vie­lä 17–18 päi­vää per­kaa­mi­sen jäl­keen. Käy­tän­nös­sä se pi­tää saa­da kaup­poi­hin al­le vii­kos­sa. Ei­vät suo­ma­lai­set suos­tu syö­mään yli kak­si viik­koa van­haa ka­laa”, Nie­me­lä sa­noo.

Nor­jas­sa on noin tu­hat ka­lan kas­vat­ta­moa. Ka­la­tuot­teet ovat öl­jyn ja kaa­sun jäl­keen Nor­jan suu­rin vien­tia­la.

Eni­ten nor­ja­lais­ta ka­laa vie­dään Ve­nä­jäl­le, Rans­kaan ja Puo­laan.

Lähde: HS 17.12.2013