Fiskeri er en av Norges eldste og mest inntektsbringende næringer. Norge eksporterte villfanget fisk for om lag 40 milliarder kroner i fjor. Lenge har fiskerne måttet dele havet med olje- og gassinstallasjoner. Fremover blir det enda trangere om plassen. Kan vindkraft ødelegge for fiskenæringen?

Regjeringen foreslår 5-20 TWh havvind innen 2030. Dette vil kreve turbiner med en installert effekt på til sammen 30 GW.

Planene bekymrer fiskerinæringen. De advarer mot at vindkraft i verste fall kan ødelegge for de beste fiskefeltene. Norges Fiskarlag peker på to potensielle hovedkonflikter med havvindnæringen:

  • Den ene er arealkonflikten, der havvind og fiskeri flere steder konkurrerer om de samme områdene. Hittil har havvind blitt omsøkt på grunne områderute i havet, på det fiskerne kaller fiskebanker og gyteområder.
  • Den andre er støy fra vindturbiner. For mange fisker er kommunikasjon veldig viktig. De artene som påvirkes mest, er de som bruker lyd i gyteprosessen og når de kommuniserer. For eksempel sild hører bedre, og hører høyere frekvenser, enn andre fisker. Og torsk bruker lyd i paringen. Hvis slik høy undervannsstøy skremmer fisken vekk fra viktige gytefelt kan det få store konsekvenser for rekruttering til bestandene, og dermed også for fiskerinæringen.

Källa: Tekna, sfpo 16.3