En nordisk samarbetsgrupp efterlyser gemensam förvaltning av skarv. Nyligen möttes nordiska forskare och fiskeribiologer för att diskutera vad som krävs för att förbättra förvaltningen och skydda fisken och fisket.

Samarbetsgruppen vill på sikt se en gemensam nordisk förvaltning av mellanskarven i Östersjön.

– Mellanskarven är inte längre en hotad fågelart i Nordeuropa och det finns flera undersökningar som visar att skarven blivit ett hot mot vissa fiskbestånd, säger Maria Ovegård, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

Ovegård fortsätter med att konstatera att det vore bra att samordna skarvförvaltningen internationellt.

Största problemet i Danmark

På samarbetsgruppens senaste möte i Silkeborg i Danmark, blev det tydligt att de största skarvproblemen finns i just Danmark.

Allt eftersom skarvarna ökat sin utbredning i Östersjön har bekymmer om minskade fiskefångster och hot mot skyddsvärda fiskbestånd längs den svenska och finska kusten ökat.

– I Finland saknar vi en aktiv förvaltning av skarv till skillnad från Sverige och Danmark som har uppdaterade förvaltningsplaner. Syftet med samarbetet på lång sikt är att få en gemensam nordisk förvaltning av mellanskarven i Östersjön, säger projektchef Marina Nyqvist vid Österbottens Fiskarförbund.

Samarbetsgruppen har fått stöd av Nordiska ministerrådet och bestått av forskare, med fokus på både fisk och fågel, och fiskeriorganisationer från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Estland.

Från Finland har Naturresursinstitutet och Österbottens Fiskarförbund deltagit i samarbetet.

Källa: Yle 18.4.2018