Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui maanantaina 15.7.2013 ensimmäiseen kokoukseensa Liettuan puheenjohtajakaudella. Ministerit pohtivat mm. meri- ja kalatalousrahastoa, vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksia sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Nyt ratkaistiin rahaston hallinnointimalli sekä varojen jaon periaatteet jäsenmaiden välillä. Lisäksi päätettiin siitä, kuinka paljon kokonaisuudessa varoja varataan kalatalouden kehittämiseen, kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan. Tämän ratkaisun jälkeen Euroopan Parlamentti muodostaa vielä oman kantansa ja lopullisesti asetus hyväksyttäneen syksyn kuluessa. Ministeri Koskinen on tyytyväinen saavutettuun kokonaisratkaisuun.

– Meille oli tärkeää saavuttaa ratkaisu, jotta rahaston toimeenpanon käynnistyminen jäsenmaissa ei viivästyisi kohtuuttomasti. Olen tyytyväinen siitä, että hallintomallia onnistuttiin muuttamaan yksinkertaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Jäsenmaiden välisen varojen jakoa koskevissa kriteereissä otetaan huomioon uudistetun kalastuspolitiikan tavoitteet sekä tulevaisuuden tarpeet. Kriteerit painottavat pienimuotoista kalastusta ja vesiviljelyä, joilla on kestävää kasvupotentiaalia sekä Suomessa että koko unionin alueella. Olemme myös neuvotteluiden aikana korostaneet kalatalouteen ja kalakantojen elinvoimaisuuteen liittyvien ympäristötoimenpiteiden tärkeyttä uudessa rahastossa.

Euroopan komissio antoi neuvostolle tiedonannon linjauksista, joita komissio aikoo noudattaa valmistellessaan ehdotuksiaan vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksista. Tärkeässä asemassa ovat kalakantoja koskevien monivuotisten suunnitelmien ja tieteellisten suositusten noudattaminen. Tapauksissa, joissa tieteellistä lausuntoa ei ole saatavissa, olisi noudatettava ennalta varautumisen periaatetta. Suomi pitää tärkeänä, että edellä mainitut linjaukset otetaan myös huomioon Itämeren lohikantojen kalastusmahdollisuuksien mitoittamisessa.

Lähde: MMM 16.7.2013