Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli toukokuun kaksipäiväisessä kokouksessaan 14.−15.5 myös yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta.

Kalastusasioista vastaavat ministerit kävivät periaatekeskustelua yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta. Keskustelun aiheeksi puheenjohtajamaa Tanska oli määritellyt kalastuspolitiikan tavoitteen kestävästä enimmäistuotannosta ja ympäristöpolitiikan huomioon ottamisesta sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varoista.

Neuvosto antoi tukensa komission ehdotukselle siitä, että kalastuspolitiikan tavoitteena tulee olla kalakantojen hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton tasolla. Neuvosto myös katsoi, että tavoitteen toteuttamista tulee kalakantakohtaisesti tarkentaa erikseen vahvistettavissa monivuotisissa suunnitelmissa. Neuvostossa monet jäsenvaltiot totesivat, että ympäristövaatimuksia tulee ottaa huomioon mm. kalastusta koskevassa alueellisessa yhteistyössä. Neuvostossa keskusteltiin myös ehdotuksesta meri- ja kalatalousrahastosta ja todettiin, että työ rahaston koosta ja sen varojen jaosta sekä säännöistä jatketaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisella oli kokouksen ohessa kahdenkeskinen tapaaminen meri- ja kalatalousasioista vastaavaan komissaari Maria Damanakin kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta, jonka osalta ministeri Koskinen toi esille, että lohipolitiikan tavoitteena tulee olla jokiin nousevien lohien määrän kasvu siten, että myös ammattikalastuksen toimintaedellytykset turvataan. Lisäksi ministeri Koskinen toi jälleen esille, että Itämeren pääaltaalla harjoitettu laiton lohenkalastus täytyy saada päättymään ja että lohen siimakalastus tulee EU:n toimesta lopettaa. Ministeri Koskinen toi myös esille, että pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja kestävän vesiviljelyn tarpeet tulee ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahaston säännöissä.

Lähde: MMM 15.5.2012