Våren 2019 planterar Naturresursinstitutet ut ca 70 000 ettåriga yngel av havsöring och lax samt ca 236 000 smolt av lax, havsöring, insjööring och insjölax.

Syftet med utplanteringarna är att förstärka och stimulera utrotningshotade fiskbestånd. Utplantering används för att kompensera för negativ mänsklig påverkan på fiskarnas naturliga fortplantning i områden som lämpar sig för fortplantning av vandringsfisk.

All yngel av lax och insjööring samt ettårsyngel av havsöring har märkts med bortklippt fettfena. Bortklippning av fettfenan möjliggör selektivt fiske eftersom man kan skilja åt de fiskar som fötts i naturen eller som ska sparas från de utplanterade fiskarna.

Tidsplan för utplanteringarna, utplanteringsplatser och mängder

Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, maj:

  • 50 000 laxparr och 120 000 laxsmolt 
  • 15 000 havsöringssmolt

Vuoksens avrinningsområde, maj:

  • 40 000 insjölaxsmolt

Kymmene älvs avrinningsområde, Rautalampistråten, maj:

  • 10 000 insjööringssmolt

Bottenviken, april–maj:

  • 30 000 laxsmolt
  • 20 000 havsöringsparr och 21 000 havsöringssmolt

Utplanteringarna baserar sig på ett resultatavtal som ingåtts med Jord- och skogsbruksministeriet. Ynglen har producerats genom kontraktsodling i privata fiskodlingsanläggningar. All yngel har odlats av rom som levererats av Naturresursinstitutet. De årliga utplanteringsmängderna av olika fiskarter och fiskbestånd varierar enligt hur anskaffningen dimensioneras och hur odlingen lyckas. Värdet på ynglen som ska utplanteras är ca 380 000 euro.

Källa: Naturresursinstitutet 13.5.2019